Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Aanpak leegstand
Leegstand in de binnenstad fluctueert. Uit analyse blijkt dat er vooral sprake is van frictieleegstand. De meeste panden staan voor kortere tijd leeg. Het leegstandspercentage in de binnenstad is deels afhankelijk van macro-economische ontwikkeling, maar is ook beïnvloedbaar door lokaal beleid. De ambitie is uitgesproken om het leegstandspercentage in de binnenstad gelijk of lager te laten zijn aan het leegstandspercentage in vergelijkbare kennissteden. Om die ambitie waar te maken is een pakket met maatregelen en instrumenten ontwikkeld, opgenomen in de visie “Binnenstad van de toekomst”. Zo hebben we een investeringsregeling voor panden in de Binnenstad, werken met een Transformatieteam en monitoren de leegstand. Eén van de instrumenten die in 2017 met voorrang wordt opgepakt is de Transformatie-aanpak. Met middelen voor deze aanpak willen we gericht de leegstand op straatniveau aanpakken. Voor een straat of gebied met duidelijke leegstand stellen we gebiedsprofielen op. Op basis van de gebiedsprofielen maken we een plan van aanpak. Mogelijke projecten zijn investeringen in de openbare ruimte, overgaan tot het verplaatsen en hergroeperen van bedrijven, het aantrekken van nieuwe concepten middels gerichte acquisitie, functieverandering stimuleren en het aanzetten tot investeringen in panden, ondernemers stimuleren actief in een straat in samenwerking met elkaar het verblijfsklimaat te verbeteren. Met de transformatieaanpak hebben we een begin gemaakt in 2016 in de aandachtsgebieden Bloemerstraat en Hertogstraat en gaan we de komende drie jaar ook in andere straten mee verder.

Een beter bereikbare binnenstad voor iedereen
Een goed bereikbare binnenstad is een belangrijke randvoorwaarde om meer bezoekers naar de binnenstad te trekken. Tegelijkertijd willen we een verblijfsklimaat voor bezoekers en bewoners, waar het prettig toeven is. Een-win-win situatie want een goed bereikbare binnenstad waar de bezoekers ook nog langer verblijven, zorgt voor vermeerdering van de omzet en een toename van het (herhalings)bezoek. We geven uitvoering aan de raadsmotie ‘Ruimte voor voetgangers, fiets en consument’. Uitgangspunten, wensen en ideeën van bewoners, ondernemers, eigenaren en bezoekers zijn in kaart gebracht. Op basis van diverse varianten hebben we mogelijkheden , effecten (ook economische) en risico’s in kaart gebracht. In 2017 leggen we de onderzoeksresultaten voor aan de Raad. Daarbij nemen we vernieuwende ideeën en mogelijkheden op mobiliteitsvlak mee, zoals bijvoorbeeld de inzet van een WEpod.

Naar de “Markt van morgen”.
Net als de detailhandel maakt ook de ambulante handel een ontwikkeling door en heeft de recessie van de afgelopen jaren gedeeltelijk zijn sporen nagelaten op de Nijmeegse markt.
We willen begin 2017 het onderzoek naar het toekomstbestendig maken van de Nijmeegse Warenmarkten afronden. Drie thema’s staan in het onderzoek centraal: de locatie van de markt, het functioneren van de markt en communicatie en public relations. We willen een nieuwe markt die past bij de wensen van winkels, horeca en bewoners rondom de markten. De kwaliteit van de markt gaat boven de kwantiteit. 2017 is het jaar waarin we met de uitkomsten van de Toekomstvisie aan de slag gaan.

Proces van “Place to buy” naar “Place to meet” faciliteren.
Detailhandel is en blijft de belangrijkste trekker van de binnenstad. Maar ook andere sectoren als horeca, cultuur en evenementen doen het steeds beter. De binnenstad weet zich aan te passen aan veranderingen in de maatschappij en als gemeente willen dit veranderingsproces zoveel mogelijk ondersteunen. We willen aantrekkelijke horeca en kijken naar mogelijkheden om ons aanbod te versterken. We investeren in culturele voorzieningen, o.a. de renovatie van de Vereeniging en ontwikkeling van de Bastei. Ons atelierbeleid moet de doorstroming van jonge talentvolle kunstenaar naar een groter aantal permanente ateliers bevorderen.
Erfgoed draagt bij een aan goed vestigings-, bezoek- en verblijfsklimaat. We gaan daarom proactief investeren in het gebruik en de beleving van het zichtbaar aanwezige erfgoed. Prioriteit ligt bij het ontwikkelen van het Valkhofkwartier als poort naar de binnenstad. We gaan we de burchtmuren in het Valkhofpark restaureren en beleefbaar maken en we versterken de verbinding met de Waalkade en de Burchtstraat. Ook binnen citymarketing is dit één van de centrale thema’s.
Dat de binnenstad transformeert van  ‘place to buy‘ naar ‘place to meet’, zien we ook terug bij evenementen in de binnenstad. We investeren in goede voorzieningen op evenementenlocaties. We zorgen dat onze evenementen worden gefaciliteerd met professionele voorzieningen en willen in het kader van duurzaamheid zorgen dat vervuilende apparaten, zoals noodaggregaten, tot het verleden behoren .

Ontwikkellocaties
In 2017 staan drie ontwikkellocaties prominent op de agenda. Wat de Waalkadebetreft worden vooruitlopend op de uitvoering van het voorkeursscenario “Groene Waalkade” tussen de Grotestraat en de Veerpoorttrappen tijdelijke initiatieven gerealiseerd. De uitvoering van het scenario Groene Waalkade wordt opgepakt in afstemming met de uitkomsten  van de motie “Ruimte voor voetgangers, fiets en consument’’.  
Voor de Molenpoortpassage geldt dat het nieuwe winkelconcept, dat zich vooral richt op families met retail en care, verder wordt geoptimaliseerd. De verwachting van de beheerder is hiermee de leegstand verder te kunnen terug dringen.
Er wordt verder gewerkt aan een verbetering van de Stationsomgeving, zowel als het gaat om de entree aan de westzijde als om de stationsomgeving aan de centrumzijde. Inzet is om in 2017 een start te maken met de sloop van het gebouw Metterswane. Het nieuwe programma van Metterswane voorziet onder meer in appartementen, een hotel en een mandjeswinkel. Met de ontwikkeling van Metterswane zal ook de herinrichting Hustinxstraat en de aansluiting met de Smetiusstraat/Bloemerstraat worden opgepakt.