Begroting 2017 - 2020
PCPortal

1. Vergroten bereikbaarheid en doorstroming

Met de komst van De Oversteek en de S100-route is de doorstroming en de betrouwbaarheid van het Nijmeegse wegennet aanzienlijk verbeterd. Een goede bereikbaarheid blijft echter aandacht vragen: Voor de korte termijn (2017-2018) zal vooral het groot onderhoud dat Rijkswaterstaat aan de Waalbrug gaat plegen de druk op het wegennet aanmerkelijk verzwaren. Voor de langere termijn wordt verder verwacht dat de intensiteit van het autoverkeer door de economische en ruimtelijke ontwikkelingen verder groeit. Om de bereikbaarheid op voldoende peil te houden blijft het dus nodig het verkeer te managen.

Wat gaan we ervoor doen?

 • Wij blijven werken aan de instandhouding en zo mogelijk verbetering van de bereikbaarheid van Nijmegen voor de auto, fiets en openbaar vervoer, zowel in de stad als in de regio. In de afgelopen jaren is vooral ingezet op infrastructuur en de inzet van dynamisch verkeersmanagement (rijksprogramma Beter Benutten 1). De grote infrastructurele projecten zijn inmiddels nagenoeg afgerond en de komende jaren verfijnen wij de inzet van het dynamisch verkeersmanagement. De focus verschuift in de aankomende jaren naar een optimale benutting van ons bestaande wegennet, zowel regionaal als lokaal. Hiervoor voeren wij samen met onze partners in de stad en regio de plannen en projecten uit die de komende jaren op de rol staan in het kader van het rijksprogramma Beter Benutten Vervolg. De opgave bestaat uit een vermindering van de zwaarst vertraagde ritten die in onze regio met name spelen in de ritten van en naar de 8 economische kerngebieden in de regio. Daarvan zijn 4 gelegen in Arnhem en 4 in Nijmegen. In onze plannen van aanpak wordt met behulp van zorgvuldige probleemanalyses ingezet op gedragsbeïnvloeding waarbij voor Nijmegen de focus ligt op de bereikbaarheid van Heijendaal, de binnenstad, het Canisius Wilhelmina ziekenhuis, bedrijventerrein WKS en op het groot onderhoud van de Waalbrug. De opgave zal zijn dat onze partners in de stad, bewoners, ondernemers, grote instituten en werkgevers, actief betrokken worden en zelfs een leidende positie in gaan nemen in het uitdragen en in standhouden van een gewijzigd bewust duurzame gedragsbeïnvloeding bij hun keuzes in mobiliteit. In dit kader zullen wij de uitkomsten van de verkeersstudie Nijmegen Oost vertalen in concrete maatregelen en een programmering. Een herprofilering van de Heyendaalseweg is noodzakelijk waarbij ook de prioriteiten voor de vervoerswijzen aan de orde komen. Autodelen, andere vervoerwijzen, andere tijdstippen en vormen van reizen, wonen en werken zijn daarbij onze thema’s.
 • Het Programma Beter Benutten Vervolg loopt tot en met 2017. Gedragsbeïnvloeding zal ook na 2017 nodig blijven. Wij zullen met de provincie en de belangrijkste partners in de regio overleggen op welke wijze dit vorm kan krijgen.
 • Wij monitoren de ontwikkeling van de verkeersstromen in de stad, de bereikbaarheid en de gevolgen voor de omgeving.
 • Op basis van de motie 'Ruimte voor voetganger, fiets en consument’ leggen wij uw Raad keuzes voor inzake verschillende varianten voor de uitbreiding van de autovrije en autoluwe zones in het Stadscentrum. Daarbij zal er voldoende aandacht worden geschonken aan de mogelijke uitvoering van concrete maatregelen.
 • Wij bereiden samen met RWS het groot onderhoud van de Waalbrug in 2017 voor. Tevens kijken we naar de mogelijkheden voor het zoveel mogelijk beperken van verkeershinder tijdens de uitvoering. Dit geschiedt zoveel mogelijk in combinatie met het project Beter Benutten Vervolg en het onderzoek naar autoluwe zones in de binnenstad.
 • Rond Afslag 38 zullen de komende jaren diverse plannen uitgevoerd worden: Park 15, doortrekking A15, Waalsprong en het voornemen van de provincie om een Railterminal te ontwikkelen. Dit vraagt om een visie op de gewenste ruimtelijke en infrastructurele ontwikkeling in het gebied. De provincie heeft hiertoe het project Knoop 38 gestart. Samen met de provincie en de gemeente Overbetuwe willen wij hierin participeren en uw Raad vanzelfsprekend betrekken.
 • Wij voeren de besluitvorming over de wegenstructuur Waalsprong uit. Voor de westflank betekent dit de daadwerkelijke realisatie van de bewonersvriendelijke knip en aanvullende maatregelen. Voor de oostflank is de financiering van de Dorpensingel niet rond; zolang dat zo is werken wij samen met de gemeente Lingewaard de Ressense variant uit.
 • Wij sturen op de bereikbaarheid van onze stad bij wegwerkzaamheden, evenementen en toekomstige projecten. Met de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten verwachten wij de bereikbaarheid zoveel mogelijk te waarborgen. Daar waar hinder niet uitgesloten kan worden, sturen wij op het zoveel mogelijk beperken van die hinder. Daarbij zal onze focus niet alleen gericht zijn op de doorstroming van het verkeer maar eveneens op duurzame logistiek en de verkeersveiligheid. De grotere locaties waarbij dit speelt zijn de nieuwbouwplannen van het Waalfront, het UMC en de Radboud universiteit. Voor wat betreft het Waalfront geldt dat we gedurende de realisatie van de nieuwbouwplannen tevens aandacht besteden aan de definitieve vormgeving van de daarbij behorende verkeersstructuur zoals de Laan van Oost-Indie en de Weurtseweg.

2. Kwaliteit, kwantiteit en gebruik van parkeervoorzieningen

Wij zetten in op een verantwoord en acceptabel evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van parkeerplaatsen. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn een goede bereikbaarheid, een aantrekkelijke binnenstad en een leefbare woonomgeving. Wij streven naar minimaal één beschikbare parkeerplaats voor iedere woonadres en naar een passend parkeeraanbod voor forens, ondernemer of bezoeker van onze stad. De parkeernota en het coalitieakkoord vormen de basis voor ons parkeerbeleid die we ook in 2017 verder uit zullen voeren.

Wat gaan we ervoor doen?

 • We bevorderen de inzet van particuliere terreinen (zeker op piekmomenten) en onderzoeken de mogelijkheden daarvoor.
 • In woongebieden streven wij zoveel mogelijk de beschikbaarheid van het parkeren in de directe woonomgeving voor de bewoners na. Waar dit onder druk komt te staan, voeren we slechts op initiatief en met draagvlak van bewoners parkeerregulering in.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om naast de parkeervergunningen ook andere parkeerproducten te digitaliseren. Zo mogelijk voeren we die in of vereenvoudigen we het proces.
 • We ronden de parkeervoorziening achter de Hezelpoort af. Er worden in totaal zo’n 850 parkeerplaatsen gebouwd. 100 parkeerplaatsen zijn uitsluitend voor bewoners.
 • We stimuleren het gebruik van duurzame vervoerswijzen zoals elektrische voertuigen en autodelen.
 • Er wordt op interactieve wijze gewerkt aan een nieuwe parkeernota 2017-2021.

3. Verhogen verkeersveiligheid

De wegen in Nijmegen voldoen zoveel mogelijk aan de criteria van Duurzaam Veilig. In de ontwerpfase wordt consequent ingezet op het realiseren van de ontwerpprincipes van duurzaam veilig: scheiden van snel en langzaam verkeer, rotondes en met verkeerslichten geregelde kruispunten, autoluwe woongebieden, essentiële herkenbaarheidskenmerken, etc.

Ook de komende jaren blijft de focus hierop gericht. Daarbij wordt nadrukkelijk ook aansluiting gezocht bij het programma Openbare Ruimte. Immers, de kansen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid liggen ook bij het geplande onderhoud. Verder is het belangrijk dat samen met de regiopartners en vanuit de provincie fors wordt ingezet op verkeerseducatie op basisscholen en voortgezet onderwijs.

Wat gaan we ervoor doen?

 • We investeren in de aanpak van specifieke ongevalsoorzaken. Monitoren van de ongevallen is een belangrijke opgave. Hiervoor benutten wij een verbeterd registratiesysteem dat sinds 2014 operationeel is. Dit biedt ons de mogelijkheid om gerichter acties te ondernemen, soms met een infrastructurele aanpassing, soms met gedragsbeïnvloeding.
 • Wij verbeteren onveilige situaties rond scholen. Daarbij zetten we in op gedragsbeïnvloeding van ouders. Wij stimuleren dat ouders hun kind lopend of met de fiets naar school brengen. Als ouders toch met de auto komen, willen we dat zij rekening houden met kwetsbare weggebruikers. Indien nodig, nemen wij verkeerskundige maatregelen. We streven naar goed herkenbare en zo mogelijk uniforme schoolzones. In geval van nieuwe scholen anticiperen wij op een betere, veiliger verkeerssituatie.
 • Wij sluiten aan bij de verkeerseducatieprojecten van ROV Oost-Nederland. Ook sluiten wij aan bij diverse verkeerscampagnes, met als doel om het verkeersgedrag van bepaalde groepen verkeersdeelnemers te beïnvloeden, bijvoorbeeld middelbare scholieren en jongeren die net een rijbewijs hebben. Wij maken een jaarprogramma in overleg met de regiogemeenten en het ROV.
 • Wij nemen maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Verreweg de meeste verkeersslachtoffers zijn fietsers, waaronder steeds meer ouderen met een elektrische fiets. Dit komt overeen met landelijke trends. Voor deze doelgroepen willen we vooral aandacht besteden aan kruispunten met verkeerslichten, aan andere voorrang‐ en oversteeklocaties en aan eenzijdige ongevallen met obstakels. In het coalitieakkoord is budget vrijgemaakt voor verbetering van fietspaden, aanleg van fietssnelwegen, aanpakken van kruispunten en het aanleggen van fietsvriendelijke verkeersdrempels. Deze fietsvriendelijke maatregelen leveren ook hun bijdrage aan de verkeersveiligheid. Een voorbeeld hiervan zijn acties rondom scholen zoals op de Heyendaalseweg.
 • We verbeteren de verkeersveiligheid in wijken. In overleg met bureau regie en wijkbeheer en bureau kwaliteitsbeheer pakken we lokale knelpunten in de wijk aan, mede op basis van signalen en Wijkaanpakplannen.
 • Naar aanleiding van de in december 2012 aangenomen motie “Verkeersveiligheid op de Groene Route” onderzoeken wij welke maatregelen nodig zijn op de Malderburchtstraat en de aansluiting met de Grootstalselaan. Wij gebruiken daarvoor de al bestaande overlegplatformen. Daarbij wordt de nieuwbouw op het zogeheten Circusterrein mede in ogenschouw genomen, alsmede de wensen van bewoners voor een eventueel geluidsarm asfalt.
 • In overleg met het programma Openbare ruimte maken wij zoveel mogelijk ‘werk-met-werk’ met geplande onderhouds- of beheerprojecten. Voorbeelden hiervan zijn het groot onderhoud aan de Waalbrug, de vervanging van de verkeersregelinstallaties op de singels en de Graafseweg en de herinrichting van de Tweede Oude Heselaan, Malderburchtstraat en de Daalseweg. Er wordt altijd gekeken of de verkeersveiligheid verbeterd kan worden met toepassing van de principes van duurzaam veilig.

4. Stimuleren deelname Openbaar Vervoer

Wij streven naar een absolute groei van het openbaar-vervoergebruik. Het streven is gericht op een openbaar vervoer dat op de belangrijkste wegen een gelijkwaardig alternatief vormt ten opzichte van andere vervoerswijzen, vooral ten opzichte van de auto. De belangrijkste knooppunten en bestemmingsgebieden worden op een hoogwaardige manier met elkaar verbonden. De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer.

Wat gaan we ervoor doen?
In 2017 voeren we een aantal fysieke maatregelen uit, bereiden we enkele andere projecten voor en gaan door met een aantal andere acties:

 • De provincie Gelderland heeft in samenwerking met de gemeente hun OV-visie uitgewerkt voor het streeknet. De provincie heeft veel van de bestaande lijnen toegevoegd aan het Vastnet en dat betekent dat we gezamenlijk gaan kijken hoe we deze verder kunnen versterken, bijvoorbeeld met hogere frequenties of doorstroommaatregelen. Voor de uitwerking van de stadsnetten Nijmegen en Arnhem hebben we meer tijd gekregen. In 2017 zullen we concrete maatregelen uitwerken.
 • In lijn met de OV-visie van Gelderland onderzoeken we of en hoe systemen als autodelen of fietsdelen onderdeel kunnen uitmaken van het openbaar vervoer. Ook onderzoeken we mogelijkheden om via kleinschalige vervoersystemen de reismogelijkheden in wijken waar een grote bus te onrendabel is, toch op orde kunnen houden. Dan doen we ook via concrete experimenten.
 • We verlenen medewerking aan de plannen van de provincie Limburg om de Maaslijn te elektrificeren. Ingebruikname is gepland in december 2020.
 • We zijn in 2016 gestart met een scenariostudie om de mogelijkheden om station Heyendaal op te waarderen te verkennen. Deze studie voeren we samen met provincie Gelderland uit, in samenwerking met NS, ProRail, Arriva, de campuspartners en bewoners. In 2017 zal een voorkeursscenario verder worden uitgewerkt en de financieringsmogelijkheden verder worden verkend. Nijmegen heeft in de Zomernota alvast een bedrag van € 2 miljoen gereserveerd. We werken samen met NS, ProRail en provincie de Ontwikkelvisie Nijmegen Centraal verder uit. Er is een sterke relatie met het Programma Hoogfrequent Spoor. We kijken zowel naar het spoor, het station als de stationsomgeving. Ons uitgangspunt daarbij is een westelijke entree van het station.
 • We voeren Korte Afstands Radio (KAR) uit in een aantal verkeerslichten om het openbaar vervoer betere en flexibeler prioriteit te geven. Uiteindelijk scheelt dit in de onderhoudskosten ten opzichte van de huidige situatie met detectielussen in de weg.
 • Conform het coalitieakkoord bieden we de Nijmeegse 65-plussers weer de mogelijkheid een goedkoop busabonnement voor de Nijmeegse stadsbussen aan te schaffen voor een bedrag van € 10,00 per jaar. Ook gaan we door met het busabonnement voor WMO-gerechtigden.  
 • We monitoren het gebruik van de nachttreinen op vrijdag- en zaterdagnacht die vanaf december 2014 rijden. Waar nodig sturen we bij, bijvoorbeeld door extra in te zetten op promotie. Daarbij betrekken we partijen die er voordeel bij hebben, bijvoorbeeld Doornroosje, de Vereeniging en diverse evenementen.
 • In 2016 ronden we het ontwerp van de Slotemaker de Bruïneweg af, waar we het HOV sneller willen afwikkelen en de fiets een veiliger route willen bieden. Uitvoering is gepland in 2017. Een exacte planning is mede afhankelijk van ruimtelijke procedures.
 • In 2017 onderzoeken we verder de mogelijkheden om het centrum van Nijmegen te bedienen met het openbaar vervoer, maar tegelijk meer ruimte te bieden aan langzaam verkeer en een aangenamer verblijfsgebied. Onderdeel daarvan is de verkenning van de mogelijke rol van kleinschalig elektrisch vervoer dat het hart van het centrum kan bedienen en aansluiting biedt op de reguliere lijnbussen die wat meer de rand van het centrum bedienen. Een van de mogelijkheden is de WePod, dat chauffeursloos kan rijden, maar ook bemenste elektrische voertuigen zijn een mogelijkheid. De WePod beschouwen we als een kans in de mogelijke samenwerking met de provincie Gelderland, bedrijfsleven en de technische universiteit van Delft.
 • In 2017 onderzoeken we samen met provincie en gemeente Arnhem de mogelijkheden om het openbaar vervoer verder te verduurzamen. De huidige concessie loopt nog tot en met december 2022, maar drie jaar eerder zijn 75 aardgasbussen afgeschreven, die voorafgaand aan deze concessie zijn ingezet. De keuze ligt voor of we deze 75 bussen gaan vervangen, en zo ja: door welke techniek, of dat we het totale wagenpark in één keer vervangen bij de nieuwe aanbesteding.

5. Stimuleren fietsgebruik  

Wij streven naar een groei van het fietsgebruik voor verplaatsingen binnen de stad. Fietsen levert een constante bijdrage aan gezondheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Als fietsstad 2016 en als medeorganisator van het Velo-citycongres in 2017 hechten wij veel belang aan een verdere verbetering van de positie van de fiets.

Wat gaan we ervoor doen?

 • Wij zetten ons in voor de aanleg van regionale en stedelijke snelfietsroutes. Deze routes dragen bij aan een vergroting van het regionale woon-werkverkeer per fiets. Daarbij hebben we oog voor zo aantrekkelijk mogelijke trajecten, niet per se langs drukke verkeerswegen. Tevens dienen deze routes als veilige schoolroutes en zijn ze zeer geschikt voor gebruik met e-fietsen.
 • Wij stimuleren het fietsgebruik, samen met de bewoners van de stad. In het Fietsstimuleringsplan (mei 2015) hebben we dat beschreven en de prioriteit van maatregelen aangegeven.
 • Jaarlijks maken wij een integraal uitvoeringsprogrammering in samenspraak met de samenleving en leggen dat voor aan de raad. In de programmering 2016 zijn fietsprojecten opgenomen voor een totale investeringssom van € 9,5 miljoen en een gezamenlijke lengte van 13,2 km. Voor 2017 komt er een soortgelijke programmering.
 • Wij realiseren de finale trajectdelen van de snelfietsroute Nijmegen-Beuningen, naar campus Heijendaal, vanaf de Goffert tot de St. Annastraat en over de campus. Wij vernieuwen de fietsinfrastructuur in het gebied Kinderdorp Neerbosch.
 • Wij realiseren de snelfietsroute Nijmegen - Cuijk op Nijmeegs grondgebied, bij de kruising Scheidingsweg.
 • Wij gaan verder met de voorbereiding voor de verbreding van het fietspad op de Waalbrug, inclusief de regionale cofinanciering hiervoor en de benodigde aansluitende fietsvoorzieningen.
 • Wij realiseren fase 1 van snelfietsroute ‘Verlengd RijnWaalpad-campus Heijendaal’ (Traianusplein, Mr. Franckenstraat), onderdeel van het programma Beter Benutten Vervolg. In relatie tot renovatie Waalbrug is het wenselijk deze fietsroute voor start werkzaamheden gereed te hebben (incl. fase 2)
 • Andere projecten zijn vrijliggende fietspaden langs de Slotemaker de Bruïneweg, fietsstraat Griftdijk zuid, fietsstraat Tollenstraat, snelfietsroute Nijmegen Wijchen (Hatertseveldweg, Streekpad) etc.
 • Tot juni 2017 willen wij belangrijke fietsinfrastructuur aanleggen voordat in juni 2017 1500 tot 2000 bezoekers onze stad bezoeken voor het meerdaagse internationale fietscongres Velo-city 2017.
 • Wij organiseren samen met Arnhem en de provincie Gelderland het internationale fietscongres Velo-city 2017 in juni 2017.
 • Wij versterken de combinatie en overstapmogelijkheden van fiets-trein en fiets-auto bij Nijmegen CS, op het transferium Ovatonde, maar ook station Lent. We stimuleren daarbij het gebruik van de elektrische fiets.
 • Wij zetten in op betrouwbare reistijden voor de fiets; daarvoor breiden wij het fietsvriendelijker afstellen van verkeerslichten uit.
 • Wij bereiden de verbetering van de fietsbereikbaarheid van de westkant van de binnenstad (zijde Plein 1944) voor, alsmede vanuit Nijmegen Oost, als uitwerking van het Fietscirculatieplan 2013.
 • Waar mogelijk, bij herstructurering van wegen, dragen wij bij aan het programma Openbare ruimte om zodoende fietspaden in rood asfalt uit te voeren.