Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Veranderingen vanuit de Zomernota

bedragen * € 1.000,-

2017

2018

2019

2020

nieuw beleid

C11. WePod

-50

bestaand beleid

B23. Aanbestedings en digitaliserings voordelen parkeren

200

200

200

200

B24. Bereikbaarheidsfonds

Totaal

150

200

200

200

WePod
Wij hebben voor de WePod en/of alternatieve vervoerswijzen, een pilot zelfrijdende busjes personenvervoer in de binnenstad, € 100.000 vrijgemaakt verdeeld over de jaarschijven 2016-2017.
We kunnen naar verwachting mede gebruik maken van de lopende proef Ede-Wageningen met zelfrijdende busjes voor personenvervoer in de binnenstad en deze voortzetten als een pilot. Dit biedt kansen om verbindingen te leggen tussen Waalkade en de binnenstad met name voor de bezoekers die slecht ter been zijn en de cruiseschippassagiers.

Aanbestedings en digitaliserings voordelen parkeren
Door gunstige aanbestedingen en verregaande digitalisering binnen het product parkeren realiseren wij een structurele meevaller van € 200.000.

Bereikbaarheidsfonds

In de begroting is nu structureel € 1 ton aan inkomsten opgenomen die wij ontwikkelaars in rekening brengen wanneer niet wordt voldaan aan de parkeereis. Deze inkomsten storten wij vervolgens in de reserve “bereikbaarheidsfonds”. Omdat de werkelijke opbrengsten fluctueren stellen wij voor de opbrengst en storting af te ramen. Eventuele ontvangsten zullen we in het jaar melden en storten in het bereikbaarheidsfonds. Dit heeft geen financiële consequenties.