Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Binnen het programma Onderwijs werken we samen met schoolbesturen, kinderopvangaanbieders, instellingen en ouders aan goede opvang- en onderwijsvoorzieningen in de stad. Samen voelen we ons verantwoordelijk om jonge mensen optimale ontwikkelingskansen te bieden, zodat alle jongeren het onderwijs verlaten met een diploma en iedereen goed voorbereid de arbeidsmarkt kan betreden. Wij zetten, aanvullend op de verantwoordelijkheid van kinderopvang en onderwijs, een plus op het onderwijsaanbod door het stimuleren van ontwikkelingskansen, het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en de zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Daarnaast houden wij toezicht op de kinderopvang en maken we peuteropvang bereikbaar voor iedere peuter.

Stimuleren van ontwikkelingskansen
Wij bevorderen ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen door te investeren in: het bestrijden van onderwijsachterstanden, voor- en vroegschoolse educatie, extra aanbod op scholen en in de verbinding tussen school en wijk. Wij willen een goede zorgstructuur op en rondom de kinderopvang en scholen en doorgaande ontwikkel- en zorglijnen met soepele overdrachten en overgangen. We willen hierbij zoveel mogelijk aansluiten op het primaire proces en de ambities op de scholen en kinderopvanglocaties in de stad.

 • In 2016 is het nieuwe beleidskader Opvang en Onderwijs 0 tot 12 jaar'Zoveel kinderen, zoveel kansen' vastgesteld, waarin de volgende thema’s centraal staan: het bieden van een rijke ontwikkelomgeving, het stimuleren van brede samenwerking rond opvang en school en het verstevigen van de rol van ouders als partner. De ontwikkeling van het kind staat daarbij steeds centraal. Met de invoering van dit nieuwe integrale beleid zijn vijf oude beleidskaders komen te vervallen. In schooljaar 2016 – 2017 starten we met de uitvoering van het nieuwe beleidskader conform de uitvoeringsagenda die integraal onderdeel uitmaakt van het nieuwe kader.
 • Om er voor te zorgen dat alle kinderen die de Nederlandse taal nog niet beheersen een snelle en gecoördineerde start kunnen maken bieden we aan deze kinderen Internationale Schakelklassen (ISK) in het primair en voortgezet onderwijs. In Nijmegen wordt het primair onderwijs aan anderstaligen geboden op basisschool De Bloemberg. Mogelijk dat er in de toekomst een extra locatie nodig is als gevolg van de verhoogde asielinstroom. Daarnaast krijgen leerlingen die dat nodig hebben op 13 reguliere basisscholen in Nijmegen extra ondersteuning in zogenaamde deeltijdschakelklassen. Ten behoeve van het Voortgezet Onderwijs hebben we regionaal gekozen voor bundeling van het aanbod en de expertise in Nijmegen. In aanvulling op de bestaande ISK aan de Akkerlaan, zal de voormalige Heumensoordschool aan de Streekweg ruimte gaan bieden om in de komende jaren de toename van ISK-VO-leerlingen in de regio op te vangen.
 • We vinden het belangrijk dat er een toegankelijk en dekkend aanbod is van onderwijs en zorg in de regio, thuiszitten actief wordt aangepakt en relevante informatie voor leerlingenvervoer bekend is bij gemeenten, onderwijs en ouders. Daarom hebben de samenwerkingsverbanden passend onderwijsen 15 betrokken gemeenten in 2015 een gezamenlijke ontwikkelagenda vastgesteld met deze thema’s als speerpunten. We zetten de uitvoering van deze ontwikkelagenda de komende jaren voort.
 • In 2014 is de Innovatieagenda “Iedereen heeft talent!”vastgesteld, die is opgesteld door alle onderwijssectoren en kinderopvang, ondersteund door de gemeente. De ambities uit de agenda hebben tot doel om met een ontwikkelingsgerichte aanpak alle kinderen en jongeren de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen tot veelzijdige, sociale en verantwoordelijke burgers. Dit sluit aan bij onze ambities. In 2016 zijn we aan de slag gegaan met het vertalen van de ambities naar concrete doelen en acties. Dat heeft tot nu toe al veel partijen samengebracht om te denken over integrale doelen. De concrete acties volgen in schooljaar 2016-2017.
 • Met het project SchoolsOut van de GGD ondersteunen wij het onderwijs op het gebied van seksuele en genderdiversiteit. Dit doen we in het speciaal- en basisonderwijs, het voortgezet (speciaal) onderwijs en het MBO. Wij willen de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit onder de leerlingen op het relatief hoge niveau handhaven en verbeteren op de scholen waar de afgelopen jaren nog minder aandacht is besteed aan dit thema. SchoolsOUT zetten wij voort in de periode 2016 tot en met 2018.
 • Om je zaken in Nederland voor elkaar te krijgen, wordt van mensen een bepaald taalniveau en vaardigheden op het gebied van digitalisering verwacht. Met onze inzet bieden we volwassenen met een laag opleidingsniveau, conform onze wettelijke taak, de mogelijkheid om deze vaardigheden te versterken en een diploma te behalen. We blijven daarnaast het regionale Bondgenootschap Laaggeletterdheid inzetten om laaggeletterdheid te bestrijden. In 2017 intensiveren we deze aanpak met het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ van de rijksoverheid. Vanaf 2016 zijn we als gemeente Nijmegen de regievoerder voor volwasseneneducatie namens de regio. Samen met de regiogemeenten bereiden we de aanbesteding van het aanbod van volwasseneducatie voor, waardoor we na 1 januari 2018 mogelijk ook te maken krijgen met andere aanbieders dan het ROC. Uiteraard staat hierbij de kwaliteit en de effectiviteit van het aanbod steeds voorop. Tegelijkertijd koppelen we de vraag en het aanbod vanuit laaggeletterdheid aan dat van volwasseneneducatie.
 • Het leerlingenvervoer voeren we samen uit met de gemeenten Beuningen en Wijchen. We streven ernaar dat 95% van de ouders het leerlingenvervoer een ruime voldoende (7,5) geeft. Met ingang van schooljaar 2015-2016 zijn na een aanbestedingsprocedure nieuwe contracten gesloten met vervoerders. Na afloop van deze contracten is het de bedoeling dat het leerlingenvervoer aansluit bij het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem Nijmegen. We gebruiken het jaar 2017 als voorbereiding op deze ontwikkeling.

Het bestrijden van voortijdig schoolverlaten
Onze ambitie is om thuiszitten zoveel mogelijk te voorkomen. We streven samen met de onderwijsbesturen naar zo min mogelijk voortijdig schoolverlaters in het Voortgezet Onderwijs (VO) en in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). De RMC-functie en Bureau leerplicht hebben hierin een belangrijke rol.

 • Met de schoolbesturen van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en de regiogemeenten Rijk van Nijmegen bestrijden we voortijdig schoolverlaten. Onze ambitie is om alle jongeren in beeld te hebben die (dreigen te) verzuimen of VSV-er zijn. We willen hen een toekomstperspectief bieden door in onze aanpak de jongere centraal te stellen. Dit doen we op basis van een nieuw regionaal programma VSV en met een versterkte RMC-functie, die actieve verbindingen maakt tussen onderwijs, arbeid en zorg. Om uitval te voorkomen investeren wij in het schooljaar 2016 – 2017 samen met het onderwijs onder andere in het Flex College als reboundvoorziening en in het project De Overstap. Ook zetten we in op een goede studie- en beroepskeuze, waarbij wij met het VO en MBO verkennen of een extra oriëntatiejaar een aanvullende oplossing kan zijn. We bieden financiële ondersteuning aan Stichting School’s Cool, aan Kamers met Kansen, de inzet van de jeugdarts op het ROC en de ondersteuning van de Zorg Advies Teams in het MBO.
 • De uitvoering van leerplicht speelt een belangrijke rol bij het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en het voorkomen van verzuim. We kiezen naast de uitvoering van de wettelijke taken nadrukkelijk voor een meer preventieve inzet van Bureau Leerplichten zorgen voor een bijbehorende functionele bezetting. Deze preventieve inzet betekent onder andere dat leerplichtambtenaren actief aanwezig zijn op scholen met risicoleerlingen, dat leerplicht aansluit op de zorgadviesteams op scholen en dat er actietafels worden belegd om casuïstiek verder te helpen of terugkerende knelpunten op te lossen. We volgen daarbij nadrukkelijk de situatie van thuiszitters die niet binnen de wettelijke termijnen een passend onderwijsaanbod hebben ontvangen. Hierin werken we actief samen met het onderwijs. Daarnaast is bureau Leerplicht verantwoordelijk voor het toezicht op de kwalificatieplicht.

Zorgplicht voor onderwijshuisvesting.
We streven naar kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen en werken hiertoe samen met de schoolbesturen. Wij hechten belang aan schoolgebouwen met een menselijke maat, een evenwichtige spreiding, een goede toegankelijkheid en passend bij de demografische ontwikkelingen in stad en regio. In 2008 is een groot gedeelte van de onderwijshuisvesting in Nijmegen doorgedecentraliseerd aan de schoolbesturen. Dit betekent dat wij met de schoolbesturen hebben afgesproken dat zij de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van ons overnemen. Zij ontvangen hiervoor een jaarlijkse vergoeding. Het grootste deel van de huisvestingsmiddelen wordt hiervoor ingezet. De overige huisvestingsmiddelen worden ingezet voor de zorgplicht voor enkele niet-doorgedecentraliseerde scholen en de basisscholen die zijn gevestigd in gemeentelijke voorzieningenharten.

In 2015 is de doordecentralisatie-overeenkomst herijkt. Er zijn nieuwe afspraken met de schoolbesturen vastgelegd, waarmee de knelpunten zijn opgelost. De belangrijkste elementen uit de overeenkomst zijn:

 • de gezamenlijke ambitie om 55% nieuwbouw te realiseren op locaties die door de gemeente Nijmegen ter beschikking zijn gesteld en 45% renovatie en nieuwbouw ter plekke en/of het buiten gebruik stellen van panden als gevolg van krimpende leerlingaantallen.
 • de bereidheid van de gemeente om op verzoek van een doorgedecentraliseerd schoolbestuur garant te staan voor leningen die het schoolbestuur met de Staat der Nederlanden afsluit in verband met onderwijshuisvesting.
 • de afspraak met de schoolbesturen dat  schoollocaties in een gezonde mix worden aangeboden, zodanig dat er een financiële balans ontstaat tussen de aangeboden opbrengst opleverende locaties en de aangeboden verliesgevende locaties.
 • de afspraak dat de geschilpunten betreffende de ingroeiregeling en de herverdelingseffecten van het Gemeentefonds uit de meicirculaire 2014 worden beëindigd.

In 2017 gaan we aan de slag met:

 • het opstarten van een kwaliteitsimpuls voor het voortgezet speciaal onderwijs op de locatie van Kristallis aan de Hatertseweg.
 • de voorbereidingen voor de nieuwbouw van een basisschool in Nijmegen Noord als gevolg van het groeiend aantal leerlingen.
 • de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de vmbo-locatie van het Citadelcollege in Nijmegen-Noord.
 • de samenvoeging van twee vmbo-locaties aan de Goffertweg, conform de overeenkomst doordecentralisatie.
 • inventarisatie van onderwijshuisvesting Primair Onderwijs in de bestaande stad in relatie met daling aantal leerlingen.

Naast bovenstaande projecten zullen in 2017 de volgende mijlpalen gerealiseerd worden:

 • de nieuwbouw van de Klokkenberg is medio 2017 gereed.
 • de nieuwbouw van Basisschool Brakkenstein zal na verwachting medio 2017 gereed komen.
 • de Celebesstraat 12 zal door basisschool Meander in gebruik genomen worden.
 • het Karel de Grote College zal de voormalige huisvesting van Meander aan de Prins Bernardstraat in gebruik nemen.
 • in 2017 zullen de bouwactiviteiten van de nieuwbouw van de Octaaf in Neerbosch-Oost starten.
 • de renovatie c.q. uitbreiding van de NSG aan de Jacob van Campenstraat zal eind begin 2017 gereed zijn.