Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Veranderingen vanuit de Zomernota

bedragen * € 1.000,-

2017

2018

2019

2020

bestaand beleid

B26. Opbrengsten ingezamelde afvalstromen

200

200

200

200

B27. Tegenvallende reclame opbrengsten

-200

B28. Overhevelen Rijksbijdrage grondwatermonitoring

-55

-55

-55

-55

Totaal

-55

145

145

145

Opbrengsten ingezamelde afvalstromen
De Gemeente ontvangt een vergoeding voor het inzamelen van afvalstromen (plastic, blik, papier, elektrische apparaten). Door een betere afvalscheiding door de burger ontvangen we een hogere bijdrage dan tot dusver is geraamd. We stellen de begroting daarop structureel bij.

Tegenvallende reclame opbrengsten
Bij de Stadsbegroting  2013 gingen we er vanuit dat we per 2015 € 5 ton meer aan reclameopbrengsten vanuit de openbare ruimte  konden realiseren. Nu blijkt dat we zonder het nemen van aanvullende voorzieningen niet in staat zijn om het gehele bedrag te realiseren. Omdat voor het realiseren van deze voorzieningen tijd nodig is, stellen we de verwachte baten eenmalig met € 2 ton bij.

Overhevelen Rijksbijdrage grondwatermonitoring
De gemeente heeft een afkoopsom van het Rijk ontvangen in verband met de monitoring van de grondwaterstanden in de Waalsprong. De afkoopsom is aan de saldireserve toegevoegd en is structureel aan het programma Openbare Ruimte budget toegevoegd voor uitvoering van de werkzaamheden. Deze financieel-technische werkwijze leidt tot een nadeel in de exploitatie en daarnaast tot beschikking over extra middelen in de saldireserve.