Begroting 2017 - 2020
PCPortal

De ruimtelijke wet- en regelgeving en onze eigen beleidsambities, zoals vastgelegd in o.a. de structuurvisie, vormen de basis voor de werkzaamheden in het programma Stedelijke ontwikkeling. Het programma bestaat uit twee onderdelen; ruimtelijke inrichting en vergunningverlening bouwen.

Ruimtelijke inrichting
In 2017 voeren we de volgende activiteiten uit:

 • We werken verder aan het realiseren van de regionale beleidsambities zoals vastgelegd in de MIRT agenda, de majeure opgaven van de provincie Gelderland en het topsectorenbeleid van het Rijk.
 • We bereiden de implementatie van de Omgevingswet voor en beïnvloeden via onze landelijke en regionale netwerken de uitwerking van de wet.
 • We faciliteren tijdelijk gebruik van leegstaande panden (Tijdelijk Anders Gebruik en Tijdelijk Anders Bestemmen) en faciliteren tijdelijke initiatieven op ontwikkellocaties in de stad in het kader van o.a. placemaking. Hiermee maken we experimenten en tijdelijk wonen/bouwen mogelijk.
 • We zorgen voor een integrale aanpak ontwikkeling, beheer en gebruik voor het nieuwe Rivierpark samen met betrokken externe partners en maken daarbij uitdrukkelijk gebruik van de ideeën in de stad.
 • We voorzien in de planprocessen voor nieuwe grote ontwikkelingen, bijvoorbeeld Vossenpels.
 • We maken ruimtelijke analyses en locatieonderzoeken en stellen ambitiedocumenten op voor nieuwe ruimtelijke initiatieven.
 • We voldoen aan de wettelijke plicht tot actualisatie van bestemmingsplannen.
 • We zorgen ervoor dat onze producten digitaal interactief gemaakt worden en beschikbaar worden gesteld via het internet.
 • We zorgen voor een goede afwikkeling van planschadeclaims.
 • We handhaven het gebruik conform bestemmingsplannen, primair op basis van klachten.
 • We begeleiden en maken stedenbouwkundige en inrichtingsplannen voor o.a. schoollocaties en ontwikkellocaties. We dragen zorg voor een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit van de stad met oog voor de eigenheid in buurten en wijken; in dat kader stellen we beeldkwaliteitsplannen op en faciliteren we de Commissie Beeldkwaliteit en de Ruimtelijke Kwaliteitsteams.
 • We ondersteunen het Architectuurcentrum o.a. door deelname in programmaraad, subsidie en begeleiding bij de tweejaarlijkse Architectuurprijs.

Vergunningverlening bouwen
In 2017 werken we met de ODRN als opdrachtnemer aan de uitvoering van de volgende taken en activiteiten:

 • We plegen vooroverleg met (potentiële) aanvragers over hun (aan)vraag. Voor dit vooroverleg is een legestarief van toepassing.
 • We stellen een nieuw beleidsplan Handhaving fysieke leefomgeving op.
 • We toetsen ingekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning aan de van toepassing zijnde wettelijke regelingen (bouwbesluit, bouw- en monumentenverordening, bestemmingsplan, brandveiligheids- en milieuregels) en op de beleidsaspecten duurzaamheid, energie en ventilatie.
 • We verlenen met inachtneming van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) integrale omgevingsvergunningen.
 • We dragen er zorg voor dat de klant één aanspreekpunt heeft voor vragen over de door hem aangevraagde vergunning.
 • We inspecteren verleende vergunningen. We besteden daarbij extra aandacht aan de prioriteiten zoals deze voortvloeien uit het integrale handhavingsprogramma 2017.
 • We behandelen klachten en handhavingsverzoeken van burgers en bedrijven.
 • We sporen illegale activiteiten en situaties op en pakken deze aan volgens de prioriteitstelling in het integrale Handhavingsprogramma 2017.
 • We treden handhavend op naar aanleiding van signalen van andere gemeentelijke handhavende afdelingen. Daarnaast controleren we aan de hand van een controleprogramma bestaande bouw gezamenlijk met de brandweer.