Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Veranderingen vanuit de Zomernota

bedragen * € 1.000,-

2017

2018

2019

2020

nieuw beleid

C14. Project veilige wijken

-80

-160

-160

-160

bestaand beleid

B32. bijdrage Veiligheidssregio herijking verdeling

-62

-97

-130

-162

B33. Niet realiseren bezuinigingen op bijdrage veiligheidsregio

-138

-138

-138

Totaal

-142

-395

-428

-460

Project veilige wijken
Voor het project veilige wijken is in de Zomernota een investering gemeld van € 80.000 in 2017 oplopend tot € 160.000 structureel vanaf 2018. We verwachten in de eerste helft van 2017 te kunnen starten met 8 Veiliger Wijkteams nieuwe stijl voor de hele stad.

Bijdrage Veiligheidssregio herijking verdeling
In de Veiligheidsregio (VRGZ) zijn nieuwe afspraken gemaakt over de gemeentelijke bijdragen. Die gelden voor de jaren 2017-2021. In de Zomernota is dat reeds toegelicht. Dat heeft tot gevolg dat we oplopend tot 2020 uiteindelijk € 162.000 meer aan de VRGZ zullen bijdragen ten opzichte van het begrotingsjaar 2016.

Niet realiseren bezuinigingen op bijdrage veiligheidsregio
Verder is gebleken dat de met het coalitieakkoord vanaf het begrotingsjaar 2018 ingeboekte bezuiniging ter hoogte van een structureel bedrag van € 138.000 niet realistisch is. In de Zomernota 2016 hebben we al gemeld dat voor die bezuiniging onvoldoende draagvlak is bij de overige gemeenten en die door de Veiligheidsregio niet geaccepteerd wordt.