Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

De lasten van het product "Parkeren" nemen vanaf 2017-2020 af met 8,0 ton tot 9,0 ton.
De meerjarige lagere lasten zijn toe te schrijven aan de lagere investeringslasten door de herberekening van de lagere rentecomponent.

De hogere baten vloeien voort uit de indexering van de parkeeropbrengsten. Vervolgens is de onttrekking aan de algemene reserve vanaf 2017 € 0,4 ton tot uiteindelijk in 2020 € 1,7 ton lager.