Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

De invoering van het nieuwe BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) heeft tot gevolg dat we een deel van de budgetten voor onderhoud in de openbare ruimte omzetten naar investeringskredieten met een maatschappelijk nut. Financieel betekent dit dat we € 2,5 mln exploitatiebudget aframen van het product Integraal beheer openbare ruimte en hiervoor in de plaats vanaf 2018 kapitaallasten (oplopend van € 0,2 naar € 0,7 in 2020) over deze investeringen opnemen in het programma.
Bij de toewijzing van onderhoudsbudgetten passen we het principe toe van Werk met werk maken: in het lopende jaar worden budgetten toegewezen aan diverse producten. Financieel-technisch verwerken we dit zowel aan de lasten- als aan de batenkant. Omdat dit eenmalige toewijzingen zijn in 2016, leidt dit tot een verschil in 2017 ten opzichte van 2016. Dat geldt ook voor de eenmalige wijzigingen in de Zomernota 2016; deze laten in 2017 ten opzichte van 2016 een verschil zien.
Daarnaast verklaren we het verschil ten opzichte van 2016 door toename in verband met indexeringen en herverdeling van overhead.