Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

De afvalstoffenheffing is geleidelijk afgeschaft. Dit betekent een daling van de opbrengsten ten opzichte van 2016 van € 2,4 mln in 2017 en volgende jaren. Met dit besluit vervalt grotendeels het lastenbudget voor kwijtschelding afvalstoffenheffing. Hiermee besparen we in 2017 en volgende jaren € 2 ton.
Daarnaast verklaren we het verschil ten opzichte van 2016 door toename in verband met indexeringen en herverdeling van overhead.