Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

De invoering van het nieuwe BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) heeft tot gevolg dat we een deel van de budgetten voor onderhoud in de openbare ruimte omzetten naar investeringskredieten met een maatschappelijk nut. Financieel betekent dit dat we € 2,5 mln aan exploitatiebudget Onderhoud Wegen en Kunstwerken aframen en hiervoor in de plaats vanaf 2018 kapitaallasten (oplopend van € 0,2 naar € 0,7 in 2020) over deze investeringen opnemen in het programma.
Bij de toewijzing van onderhoudsbudgetten passen we het principe toe van Werk met werk maken: in het lopende jaar worden budgetten toegewezen aan diverse producten. Financieel-technisch verwerken we dit zowel aan de lasten- als aan de batenkant. Omdat dit eenmalige toewijzingen zijn in 2016 leidt dit tot een verschil in 2017.

Er is een structurele bezuinigingstaakstelling voor reclameopbrengsten opgenomen. We blijken zonder het nemen van aanvullende voorzieningen niet in staat zijn om het gehele bedrag te realiseren. Omdat voor het realiseren van deze voorzieningen tijd nodig is, is het budget door verwerking van de Zomernota 2016 voor de jaren 2016 en 2017 met € 2 ton verlaagd. Dit verklaart het verschil in 2018 en volgende jaren ten opzichte van 2016.
We komen in 2017 met een invullingsvoorstel ter dekking van dit tekort binnen het programma Openbare Ruimte.

Ons energiecontract loopt per 1 januari 2018 af. We bereiden samen met de gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen een innovatieve aanbesteding voor ons gemeentelijk energieverbruik voor. Het doel is om zoveel mogelijk duurzame energie uit de regio af te nemen en bij voorkeur van additionele (dus nog te realiseren) energiebronnen. Uit de verkenning blijkt dat de meerkosten voor de duurzame energie minimaal € 0,1 per jaar (v.a. 2018) en maximaal € 0,2 per jaar (v.a. 2020) zullen zijn. De budgetten zijn hierop bij de Zomernota 2016 aangepast hetgeen in de jaarschijven 2018 en verder leidt tot een verschil ten opzichte van 2016.

Daarnaast verklaren we het verschil ten opzichte van 2016 door toename in verband met indexeringen en herverdeling van overhead.