Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

Vanuit het collegeakkoord 2015-2018 zijn er drie aanpassingen doorgevoerd, te weten verhoging van de aftoppingsgrens waardoor een hogere heffing wordt gerealiseerd, het betrekken van de toename van de woningaantallen in het rioolrecht en  verlaging van de rekenrente voor investeringen.
Met deze drie aanpassingen ontstaat er ruimte binnen het GRP om ook de kapitaallasten voor de uitbreidingsinvesteringen in de Waalsprong te financieren.
De baten stijgen door de verhoging van de aftoppingsgrens en door de toename van het aantal woningen.
Jaarlijks stellen we de lasten- en batenbudgetten bij met de oplading van de stadsbegroting.