Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Omschrijving

Het product maatschappelijk vastgoed is erop gericht de gemeentelijke voorzieningen zo efficiënt mogelijk te  benutten, te spreiden en in stand te houden. Met ons maatschappelijk vastgoed werken we aan de door de Raad geformuleerde thema’s, zoals zorgzame stad, aantrekkelijke stad, duurzame stad en leefbare stad. In beginsel staat het maatschappelijk vastgoed ten dienste van de gemeentelijke beleidsprogramma’s. Zij zijn de reden waarom de gemeente Nijmegen over de verschillende soorten vastgoed beschikt en bepalen ook de condities hoe we met  het vastgoed omgegaan. Dit is verwoord in de kadernota vastgoed. In de praktijk bestaat er een groot aantal verschillende rollen: een rol en verantwoordelijkheid als eigenaar van maatschappelijk vastgoed en die  varieert  van enkel huurbaas van een externe (gesubsidieerde) partij (bijvoorbeeld De Vereeniging en de Schouwburg) tot en met de volledige exploitatie en beheer van wijk- en sportaccommodaties. Daarnaast wordt ook maatschappelijk vastgoed dat we beheren voor andere programma’s, zoals Stedelijke ontwikkeling en Grondbeleid (tijdelijk) ingezet voor maatschappelijke functies. Tenslotte geven wij met dit product uitvoering aan de onderzoeksopdracht maatschappelijk vastgoed, die tot doel heeft om het vastgoed efficiënter te benutten en een hogere opbrengst te genereren.

In het komende jaar staat een vervolg van het renovatieproject van de Vereeniging op het programma. Investeringen in ons cultureel erfgoed komen ook aanbod, met name in de Jacobskapel, verbetering van overige delen van het Valkhofpark en in kannunikenhuizen. 
Daarnaast willen we de sanering van asbest verder oppakken en vervolgen we onze initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Ook zullen we ons focussen op de klimaatproblematiek in onze gebouwen.
Tot slot puntsgewijs de volgende projecten:

  • Vasim

Na de aankoop van het perceel CP Kelco , de tijdelijke vestiging van Waalhalla aldaar en de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan is er behoefte om de herontwikkeling van het NYMA-kwartier een impuls te geven. Om het gebied volgens de in het bestemmingsplan vastgelegde uitgangspunten te ontwikkelen is gekozen voor een proces waarin de verschillende stakeholders een rol krijgen. Daarbij zal voorafgaand aan dit proces  het College  als eigenaar een aantal ruimtelijke, programmatische en financiële randvoorwaarden vaststellen waarbinnen de herontwikkeling plaats kan vinden. Daarna maken we het ambitiedocument.

  • Besiendershuis

Ons College heeft besloten om voor vier jaar bij te dragen aan het project ‘Het Besiendershuis, huis voor de creatieve stad Nijmegen’. Dit heeft als gevolg dat het het Besiendershuis in ieder geval tot 2019 een culturele functie blijft behouden. Het Besiendershuis wordt ingezet om meer ruimte te bieden aan de ontwikkeling van de creatieve stad Nijmegen.

  • De Bastei

Bij de realisatie van de Bastei zijn we gestuit op bijzondere archeologische vondsten. Om deze vondsten te behouden en te integreren in het ontwerp is het bestemmingsplan aangepast. De realisatie van de Bastei wordt nu medio 2017 verwacht.

  • Mariënburgkapel

Vanaf 2015 heeft ons College een structurele ondersteuning beschikbaar gesteld voor het voortbestaan van het Huis van de Nijmeegse geschiedenis. Het Huis zal dus ook in 2017 gebruik maken van de Mariënburgkapel.