Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

Lasten
De begrote lasten van het product Maatschappelijk bedragen in 2017 € 11,0 miljoen en bestaan voornamelijk uit de  rente- en afschrijvingslasten van bestaande en nieuwe investeringen in ons Vastgoed, uit overige eigenaarslasten zoals OZB, onderhoud, verzekeringen en heffingen en uit doorbelaste organisatiekosten.
In vergelijking met 2016 zijn deze lasten ruim € 1,0 miljoen lager. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door lagere rentelasten. Door de verwerking van de laatste tranche van de verschuiving van de OZB-lasten van gebruiker naar eigenaar stijgen de lasten in 2018 met circa 2 ton. De overige posten kennen een stabiel niveau.

Baten
De begrote baten van het product Maatschappelijk bedragen in 2017 ruimt € 8,6 miljoen en bestaan voor het belangrijkste deel uit huurinkomsten. De begrote baten zijn in 2017 ruim € 0,2 miljoen hoger dan in 2016.
Deze stijging hangt vooral samen met taakstelling Maatschappelijk Vastgoed. Meerjarig vertonen de begrote baten een stabiel niveau.