Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

Lasten
De lasten voor het product Sport stijgen van ca. € 5,6 miljoen in 2016 naar ca. € 6 miljoen in 2017. De stijging en verschuiving tussen de deelproducten Sportontwikkeling hebben te maken met een gewijzigde systematiek van toerekening uitvoerings- en overheadkosten binnen het programma Sport & Accommodaties in combinatie met autonome prijsontwikkeling. Meerjarig vertonen de begrote lasten een stabiel niveau.

Baten
Vanaf 2017 zijn de begrote baten ca. € 0,5 miljoen lager dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt doordat programma overschrijdend vanaf 2017 de verrekeningen tussen producten zijn geëlimineerd. Dit geeft ook bij de afzonderlijke producten effecten.