Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Omschrijving

De burgemeester is op grond van de Gemeentewet verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente.  De inzet van deze productgroep richt zich op de (beleids) advisering aan de burgemeester ten aanzien van zijn bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid. Met het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (IV)  willen we de sociale veiligheid in Nijmegen bevorderen door ons te richten op het terugdringen van veelvoorkomende vormen van criminaliteit en overlast.

De Nijmeegse APV dient continu getoetst te worden om te  beoordelen of bepalingen met betrekking tot openbare orde en veiligheid nog passen bij de problemen van deze tijd.

De versterkte aandacht voor beleid en handhaving bij prostitutie-inrichtingen in de voorgaande jaren heeft vruchten afgeworpen, waardoor de aandacht hiervoor stabiel kan blijven. Er is echter al enige tijd een verschuiving zichtbaar naar de thuiswerk- en escortbranche, waardoor de handhaving op en aandacht voor deze sector blijvend moet worden verscherpt.  De Raad heeft eerder dit jaar een nieuw hoofdstuk 3 (Prostitutie) in de APV vastgesteld, waarmee het gemeentelijk vergunningenstelsel voor de seksbranche gewijzigd wordt. Vergunningen voor onbepaalde duur worden niet meer afgegeven en het aantal werkruimten kan worden gereguleerd. Tevens wordt een bedrijfsplan verplicht gesteld.

De burgemeester kan bij een dreiging van huiselijk geweld een tijdelijk huisverbod opleggen op grond van de Wet Tijdelijk Huisverbod. Het aantal huisverboden èn het aantal verlengingen vertoont een stijgende lijn,  waarbij er soms sprake is van forse piekmomenten.

In het Veiligheidshuis is de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan meer samenhang bij de aanpak van veelvoorkomende vormen van criminaliteit en aan een efficiënte inzet van partners daarbij. Daardoor kunnen we beter anticiperen op mogelijke risico’s.

Projectmatige interventies organiseren we op de thema’s overvallen, woninginbraken en de aanpak van voetbalgeweld.  Hier richten we ons op een combinatie van maatregelen: preventie, communicatie, het mobiliseren van burgerinitiatief en een gerichte daderaanpak.