Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Zoals hiervoor toegelicht hebben we naast de voornoemde specifieke investeringen ook nog bulkinvesteringen en investeringen met eigen dekking die meerjarig zijn ingepland. In onderstaande tabel presenteren we deze kredieten, waarbij de kredieten die bij de besluitvorming over de Zomernota 2016 zijn toegevoegd, rood zijn gemarkeerd (zie Zomernota 2016, paragraaf Investeringen, Nieuwe investeringen).

Investeringen * € 1.000,-

 2017

 2018

 2019

 2020

Bulkkredieten

Woonmilieuverbetering

375

375

375

375

VSA

750

750

750

750

Bedrijfsinvesteringen

1.900

1.900

1.900

1.900

Investeringen Openbare Ruimte

0

0

0

0

Eenmalige kredieten

Cultuurhistorische panden

250

250

Asbest Inv. & Sanering

300

300

Meerjarenrenovatie Zwembaden

200

200

Joris Yvensplein

Voorzieningen evenemententerreinen

200

200

200

200

Toegang Openbare Ruimte

100

100

Kunstgras Voetbalvelden

400

337

800

Kunstgras Hockeyvelden

674

264

Investering met eigen dekking

Integraal Waterbeheer

3.616

3.716

3.466

3.466

Vastgoed

1.100

1.100

1.100

1.100

Duurzaamheid

2.000

2.000

2.000

2.000

Rioolinvesteringen Waalsprong

2.965

2.452

2.040

2.769

Totaal

14.830

13.944

11.831

13.360