Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting per belastingsoort

Hondenbelasting

De belasting wordt geheven bij de houder van een hond naar het aantal honden dat wordt gehouden. Het is een algemene belasting. Dat houdt in dat er geen relatie tussen enerzijds de kosten van bijvoorbeeld hondenuitlaatplaatsen en perceptiekosten en anderzijds de opbrengst hoeft te zijn.

Parkeren

De Parkeerverordening stelt de kaders vast voor het verlenen van parkeervergunningen en de eisen die aan die vergunningen zijn verbonden. In het uitwerkingsbesluit van deze verordening zijn de verschillende parkeerproducten vastgelegd met de daarbij behorende criteria. Voor al deze producten wordt een tarief in rekening gebracht. Dat is geregeld in de verordening Parkeerbelastingen. Naast de tarieven voor vergunningen worden er via deze verordening ook tarieven voor het parkeren in straten en op terreinen geheven. De parkeerder die niet of te weinig betaalt krijgt een naheffingsaanslag (gemeentelijke belastingaanslag). Het parkeerbeleid is vastgelegd in de Parkeernota ‘Kiezen en Delen’, die in oktober 2012 door de Raad is vastgesteld.

De opbrengst parkeerbelastingen wordt enerzijds gebruikt ter dekking van de kosten van o.a. parkeervoorzieningen, het selectief toegangssysteem voor de binnenstad en het fietsparkeren (gratis bewaakte stallingen). Ook wordt de parkeerregulering uit de opbrengst betaald.
Wij stellen voor om een minimaal aantal tarieven voor 2017 te verhogen om de inflatiecorrectie van 1,83% te kunnen realiseren.

  • we verhogen dit maal de kortparkeertarieven buiten het centrum met € 0,10. Minder dan € 0,10 is niet mogelijk omdat de parkeerapparatuur dat niet kan verwerken. Voor de eerste ring betekent dat een stijging van 4,5% naar € 2,20 en in de tweede ring betekent het een stijging van 5% naar € 1,80 per uur;
  • het dagtarief op de parkeerterreinen de Wedren, Julianaplein, Oude Stad en Lindenberghaven wordt verhoogd met € 0,10 (ongeveer 2%) naar € 7,30 per dag;
  • het tarief in Zwanenveld wordt verhoogd met € 0,05 (2%) naar € 2,60;
  • tenslotte wordt het dagtarief in de garages verhoogd met € 0,05 (2%) tot € 2,65 per uur. Omdat maar met € 0,05 wordt verhoogd (de automaten accepteren minimaal munten van € 0,10) wordt er bij cash-betalingen afgerond in het voordeel van de klant. Het maximum dagtarief in de garages blijft ongewijzigd.

Op de te wijzigen tarieven wordt bij de vaststelling van de belastingverordening teruggekomen.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt geheven bij personen die geen inwoners zijn van de gemeente Nijmegen en die binnen de gemeente verblijf houden in een hotel, pension of bijvoorbeeld vakantiehuisje. Nijmegen kent een tweetal tarieven, te weten voor campings en hotels.

Leges en rechten

De leges en tarieven van de diverse rechten worden in rekening gebracht voor het door de gemeente verrichten van taken en diensten.
Gemeentelijke producten en diensten moeten kostendekkend zijn. De baten mogen de lasten niet overstijgen. Dit speelt bij een aantal heffingen: rioolheffing, scheepvaartheffing, marktgelden, leges en reinigingsheffingen. Ieder tarief wordt getoetst aan de gemeentelijke richtlijn Kostentoerekening Leges en Tarieven, die is gebaseerd op de landelijke handreiking.
Voor een aantal tarieven stelt het rijk een maximum vast, bijvoorbeeld de leges reisdocumenten. Op dit moment is nog niet bekend of er legestarieven zijn die meer dan met de indexatie stijgen. Hierop wordt bij de belastingverordening teruggekomen. Hierbij zullen we ook inzicht geven in de methodiek van kostentoerekening en cijfers.

Kwijtschelding

In de gemeente Nijmegen werd kwijtschelding verleend voor de aanslag Afvalstoffenheffing en een tegemoetkoming gegeven voor het gebruik van de groene huisvuilzakken. Echter doordat het vaste deel afvalstoffenheffing volledig is ondergebracht in de OZB per 2017 zal de kwijtschelding voor dit deel niet meer nodig zijn. De tegemoetkoming voor de groene en rode zakken (variabel deel afvalstoffenheffing) blijft wel. Verder wordt er kwijtschelding verleend voor de eerste hond en de leges voor een gehandicaptenparkeerplaats of ‐kaart. In de begroting 2017 is ten behoeve van het verlenen van kwijtschelding van hondenbelasting ruim € 1 ton opgenomen.