Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Saldireserve

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de saldireserve opgenomen. In het overzicht zijn de besluiten tot en met augustus 2016 en de voorgestelde afrekening van de jaarsaldi uit deze Stadsbegroting opgenomen.
Dit laatste, de afrekening van de jaarsaldi, is als laatste regel opgenomen in deze tabel en wordt toegelicht in het deel nieuwe voorstellen van deze Stadsbegroting.

bedragen * € 1 miljoen

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Beginstand

53,7

55,1

66,7

79,7

94,9

113,8

Structurele mutaties

Behoedzame omgang financieringsresultaat

ZN '15

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Voordelen 2017 en later naar saldireserve

SB '16

3,6

2,7

2,7

2,7

2,7

Exploitatie KKG

-0,4

-0,3

-0,3

-0,2

-0,2

-0,1

Bespaarde rente reserve

4,0

2,4

2,7

3,0

3,4

3,8

Incidentele mutaties

Treasuryresutlaat 2016

1,2

Maatwerk interventie

1,1

0,8

Planexploitaties VGP januari '16

1,0

1,1

0,7

2,5

4,2

0,8

Afkoopsom grondwater monitoring

0,5

Onderuitputting kapitaallasten 2016

0,6

Kosten verhoogde asielinstroom

-0,4

-0,4

Bijdrage Koers West

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

Levensduur verlengd onderhoud activeren

5,0

4,5

4,1

3,7

3,3

Overhevelingen

Warmte net en bastei

-1,3

Oveheveling GIDS naar 2015

-0,1

DU Bodem

-0,2

Uitvoering toelage hulp bij het huishouden

-0,6

Tijdelijke uitbreiding formatie sociale wijkteams

-0,2

Giro

0,4

ICT budget naar 2016

-0,5

Kroonjaar

0,2

HOV Slotemaker de Bruineweg

-0,3

Vernieuwing website

-0,1

Claims en verwachtingen

Toegankelijkheid gebouwen

-0,4

Warmtenet 2.0

-1,0

Watersport nevengeul

-1,5

Reservering vakantiegeld vanuit IKB

-3,5

Verkoop onderdeel bedrijfsafvalinzameling DAR

1,5

Aanpassingen GREX vanuit nieuwe BBV

7,1

0,0

0,0

-0,1

0,0

VMBO Hatersteweg 404

-2,2

VMBO Nijmegen Noord

-0,8

Kristallis Hatertseweg 400

-0,6

Nadelig saldo 2016 in Zomernota

-5,3

Bijstelling nadelig saldo a.g.v. meicirculaire 2016

1,8

Hogere dividenduitkering DAR

0,2

Saldi 2017 en verder naar saldireserve

-0,1

2,6

3,0

4,9

4,9

Stand ultimo 

54,8

66,3

79,3

94,1

113,1

128,5

Ten opzichte van de doorkijk van de saldireserve die in de zomernota is gepresenteerd zijn de laatste twee regels nieuw: "Hogere dividenduitkering DAR" en "saldi 2017 en verder naar saldireserve" .
De DAR heeft over 2015 een dividend uitkering vastgesteld van € 1,95 miljoen. In de begroting is een structurele dividendopbrengst geraamd van € 0,3 miljoen, daar boven op houden we vanaf vorig jaar al rekening met € 1,5 miljoen extra dividend in de doorkijk van de saldireserve. Dit blijkt nu € 0,15 miljoen meer te zijn.
De "saldi 2017 en verder naar saldireserve" is reeds boven de tabel toegelicht.