Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Hoeveel lenen we waarvoor?

De behoefte aan financiering ontstaat hoofdzakelijk door:

  • investeringen in materiële vaste activa;
  • grondexploitaties in eigen beheer;
  • leningen aan derden.

Investeren in materiële vaste activa kost geld; dit betreft voornamelijk panden die een waarde vertegenwoordigen. Bij grondexploitaties gaan de kosten voor de baten uit. Zolang dit betekent dat gemaakte kosten nog niet zijn terugverdiend door verkopen moeten we deze voorfinancieren. Als we aan derden leningen verstrekken lenen we dit geld eerst zelf. Naast de langlopende leningen hebben we continu kasgeldleningen lopen die door de kortere looptijd goedkoper zijn.

 

Raming

Raming

Bedragen

Financieringsbehoefte
(activa)

Financieringsmiddelen
(passiva)

x € 1 miljoen

31-12-2017

31-12-2017

Materiële vaste activa

414

Eigen vermogen en voorzieningen

117

Grondexploitaties

360

Langlopende leningen

 - bestaand

604

 -  nieuw

13

Verstrekte geldleningen

65

Kortlopende leningen

190

Uit bovenstaande cijferopstelling blijkt dat we in 2017 nauwelijks nieuwe financiering nodig denken te hebben. Dit heeft een tweetal redenen. Allereerst zijn we terughoudend bij het verstrekken van nieuwe leningen, terwijl wel wordt afgelost op eerder verstrekte leningen. Ten tweede verwachten we door aantrekkende verkopen op de woningmarkt in voorgaande jaren gemaakte kosten terug te gaan verdienen. De benodigde voorfinanciering van het onderhanden werk zal daarom langzaam dalen. Hiermee daalt langzaam ook de totale schuldpositie van de gemeente Nijmegen.