Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Inleiding

Voor u ligt de Stadsbegroting 2017-2020, de derde begroting van deze bestuursperiode. Deze kostenraming geeft uitvoering aan het coalitieakkoord 2014-2018 dat door de Raad is vastgesteld en blikt vooruit naar de komende jaren. De ramingen zijn gespecificeerd naar de verschillende beleidsterreinen en per programma wordt toegelicht wat we gaan doen, wat de veranderingen zijn ten opzichte van de Zomernota en wat de programmaonderdelen kosten. Waar mogelijk zijn doelstellingen meetbaar geformuleerd met indicatoren.

In 2016 is Nijmegen goed op de kaart gezet met evenementen als de 100e Vierdaagse, de komst van de Giro, de Special Olympics en de opening van de nevengeul. We kijken tevreden terug op dit Kroonjaar en de talrijke festiviteiten die we met de stad en vele bezoekers hebben beleefd. Tegelijkertijd verheugen we ons op de komende periode waarin we de krachten van onze stad verder brengen, delen en verbinden. Zo zal Nijmegen in 2017 onder andere samen met Arnhem het internationale fietscongres Velo-city organiseren én is onze stad in 2018 een jaar lang European Green Capital; de meest duurzame stad van Europa!

We rekenen erop dat er de komende periode meer rust en stabiliteit komt op de terreinen van zorg en welzijn. We verwachten ook dat de economie zich verder herstelt en dat dit zal resulteren in nieuwe banen en meer ruimte voor groei en innovatie. Dat neemt niet weg dat we nu een grote opgave hebben in het bestrijden van armoede. Ondanks de financiële compensatie vanuit het Rijk en passende maatregelen die we nemen om de instroom te verlagen en de uitstroom te verhogen voorzien we een fors tekort op de bijstandsuitkeringen.

We blijven daarom voor de korte termijn voorzichtig in onze uitgaven maar zien op de langere termijn ook financiële ruimte ontstaan voor nieuwe ontwikkelingen. Het College biedt uw Raad een sluitende meerjarenbegroting aan die zorgvuldig en solide is opgebouwd, waarmee we blijven investeren in een sterk, sociaal en duurzaam Nijmegen.