Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Voorstel

Datum raadsvergadering / nummer raadsvoorstel
2 november 2016   /   99/2016

Onderwerp
Stadsbegroting 2017-2020

Programma
Bestuur & Middelen

Portefeuillehouder
H. Tiemens

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 september 2016

Voorstel om te besluiten

 1. De Stadsbegroting 2017-2020 vast te stellen, inclusief de verwerking van de Zomernota 2016.
 2. Een aantal actuele ontwikkelingen in de begroting te verwerken door:
  1. € 50.000 structureel toe te voegen aan het programma Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing om bij vergunningsvrije bouwactiviteiten archeologisch onderzoek te faciliteren.
  2. Ruimte te maken voor de kapitaallasten in het programma Sport en Accommodaties vanuit het investeringskrediet ‘Investeren in bestaande sportaccommodaties’.
  3. Taakmutatie “Uitvoeringskosten lijfrenteopbouw” vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.
  4. Het nadelig jaarresultaat 2017 van € 0,13 mln. ten laste te brengen van de saldireserve en de voordelige jaarresultaten in 2018, 2019 en 2020 van samen € 10,55 mln. toe te voegen aan de saldireserve.
 1. Omdat de ingediende motie “geen bezuiniging op werk en inkomen” niet het gewenste financieel effect heeft te kiezen voor:

a)   een marktconforme vergoeding voor duurzame gebruiksgoederen; hiermee € 1 miljoen te besparen op    het programma Inkomen & Armoedebestrijding
b)   verlaging van het meerwerkbudget voor werk en re-integratie van € 1 miljoen in het programma    Economie en Werk.

 1. In de jaren 2017 en 2018 een investeringskrediet beschikbaar te stellen van resp. € 1 mln. en € 2 mln. voor het uitvoeren van de motie ‘Investeren in bestaande sportaccommodaties’.
 2. Het Investeringsplan 2017–2020 vast te stellen dat is opgenomen in de paragraaf Investeringen.
 3. De gereserveerde bedragen voor taakmutaties te verwerken volgens het overzicht taakmutaties in het deel Financiële begroting>Algemene dekkingsmiddelen>Gemeentefonds> Taakmutaties.
 4. De subsidieplafonds voor de betreffende programma’s vast te stellen volgens het overzicht in het deel Financiële begroting>Subsidies> Subsidieplafonds.
 5. De begrotingswijziging BW-01488 vast te stellen.