Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Beginsaldo

Het financieel beeld uit de Zomernota met de effecten uit de meicirculaire, zoals wij die u hebben gemeld in de brief d.d. 14 juni 2016, vormen samen de beginstand van deze Stadsbegroting.
In de afgelopen maanden is de begroting doorgerekend en geanalyseerd met de door uw Raad bij de Zomernota vastgestelde uitgangspunten. Dit heeft tot een paar wijzigingen in het verwacht financieel resultaat geleid. Deze wijzigingen zijn opgenomen in onderstaande tabel en worden daarna toegelicht.

Bedragen * € 1 miljoen

2017

2018

2019

2020

Financieel beeld zomernota '16 en brief meicirculaire 14 juni ‘16

0,1

3,0

3,4

5,3

Gemeentefonds

-0,2

-0,3

-0,3

-0,1

Financieringsresultaat

-0,1

-0,1

0,1

-0,1

Overige effecten

0,0

0,0

0,0

-0,1

Beginstand stadsbegroting 2017 - 2020

-0,2

2,6

3,2

5,0

Financieel beeld zomernota '16 en brief meicirculaire 14 juni ‘16

De Zomernota 2016 aangevuld met de effecten uit de meicirculaire sloot met een klein positief saldo in 2017 van € 0,1 miljoen oplopend naar een positief saldo van € 3,0 miljoen in 2018 en zelfs € 5,3 miljoen in 2020.

Gemeentefonds

Na ontvangst van de meicirculaire van het gemeentefonds is onze focus vooral om uw Raad zo snel mogelijk te informeren over de financiële effecten van de circulaire. Nadat wij u hebben geïnformeerd, wordt de meicirculaire verder geanalyseerd en doorgerekend. Deze analyse leidt tot bijstelling van de financiële effecten uit de meicirculaire van enkele tonnen negatief in de verschillende jaarschijven.

Financieringsresultaat

In de Zomernota 2016 hebben wij, mede ingegeven door de vernieuwde BBV, een aantal wijzigingen voorgesteld in de rente uitgangspunten. Vanuit deze nieuwe uitgangspunten is deze zomer een integrale doorrekening gemaakt van onze financieringsplanning. Deze doorrekening resulteert in een bijstelling van het financieringsresultaat van € 1 ton negatief tot € 1 ton positief in de verschillende jaarschijven.

Overige effecten

Na het doorrekenen en analyseren bleek een paar correcties nodig. Deze correcties leiden in de laatste jaarschijf tot een bijstelling van € 1 ton nadelig.