Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Nieuwe voorstellen

In onderstaande tabel is een aantal financiële aanpassingen opgenomen dat wij in de Stadsbegroting willen verwerken. De aanpassingen betreffen de financiële gevolgen van de door uw Raad aangenomen moties tijdens het debat over de Zomernota en de vrijval van een taakmutatie.
In onderstaande tabel zijn de financiële effecten opgenomen. Na de tabel worden de verschillende regels toegelicht.

Bedragen * € 1 miljoen

2017

2018

2019

2020

Moties zomernota 2016

- Motie Hillen 2.0 – Archeologie thuis

-0,05

-0,05

-0,05

-0,05

- Investeren in bestaande sportaccommodaties

-0,09

-0,27

-0,26

Vrijval taakmutatie uitvoeringskosten lijfrenteopbouw

0,13

0,16

0,19

0,21

Green capital

pm

pm

Verrekening met saldireserve

0,13

-2,63

-3,03

-4,89

Nieuwe voorstellen

0,2

-2,6

-3,2

-5,0

Motie Hillen 2.0 – Archeologie thuis

In de “motie Hillen 2.0 – archeologie thuis” roept u op om de motie Hillen 1.0 om te zetten in structureel beleid en hiervoor € 50.000 op te nemen in de begroting. Met het honoreren van deze motie komen er middelen beschikbaar om bij vergunningsvrije bouwactiviteiten archeologisch onderzoek te faciliteren.

Motie Investeren in bestaande sportaccommodaties

Met de motie “Investeren in bestaande sportaccommodaties” beoogt uw Raad € 3 miljoen meer financiële ruimte voor investeringen in sportaccommodaties in de jaren 2017 en 2018. Wij stellen voor om in het investeringsplan hiervoor vooralsnog een investeringskrediet van € 1 miljoen in 2017 en € 2 miljoen in 2018 op te nemen. In de programmabegroting maken we ruimte voor de kapitaallasten die hiermee gepaard gaan ten laste van de beschikbare ruimte van de algemene middelen.

Vrijval taakmutatie Uitvoeringskosten lijfrenteopbouw

In de septembercirculaire 2015 is een compensatie aan het gemeentefonds toegevoegd die voort vloeit uit het wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid. Deze compensatie is bedoeld voor de extra uitvoeringskosten vanwege een klantentoename als gevolg van het niet meer meenemen van de opgebouwde lijfrente bij het bepalen of iemand recht heeft op een uitkering.
Omdat wij al een mechanisme hebben dat er voor zorgt dat bij stijgende klantaantallen er middelen uit het gemeentefonds worden gereserveerd voor uitvoering kan deze taakmutatie vrijvallen.

Green Capital

In 2018 is Nijmegen het hele jaar Green Capital van Europa, een titel waar wij bijzonder trots op zijn. Bij het thema duurzaamheid hebben we al geschreven dat we een enorme "boost" aan duurzame initiatieven, projecten en congressen voorzien in 2018. We zullen voor het einde van dit jaar met een voorstel komen voor hoe wij en onze partners dit bijzondere jaar willen vormgeven. In dit voorstel zullen we ook een inschatting maken van de kosten van dit jaar.
We gaan natuurlijk ons best doen om zoveel mogelijk sponsoren en co-financiers bij dit jaar te betrekken. Ook dit nemen we op in het voorstel.
Hoeveel we uiteindelijk financieel moeten bijdragen is op dit moment niet in te schatten vandaar dat we dit voor alsnog p.m. ramen.

Verrekening met de saldireserve

In de Zomernota hebben we aangegeven dat we het positieve financiële resultaat vanaf 2018 willen storten in de saldireserve.
Gingen we bij de Zomernota uit van een licht positief saldo van € 0,1 miljoen in 2017, na doorrekening en verwerking van de nieuwe voorstellen blijkt er een nadelig saldo te zijn van € 0,13 miljoen. Omdat het ten opzichte van de totale begrotingsomvang een gering nadeel betreft dat bovendien omslaat in een fors positief saldo in de jaren daarna, stellen we voor dit saldo ten laste van de saldireserve te brengen.
In totaal voegen we in de periode 2017 - 2020 hiermee € 10,4 miljoen extra toe aan de saldireserve.