Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Ontwikkeling weerstandsvermogen

In dit deel gaan we kort in op de ontwikkeling van het benodigd en het beschikbare weerstandsvermogen: de saldireserve en het risicoprofiel. Een uitgebreidere toelichting hierop is te vinden in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Voor deze Stadsbegroting zijn de risico's geactualiseerd en is de ontwikkeling van de saldireserve doorgerekend. Dit op basis van zowel de uitgangspunten van de kadernota "Risicomanagement, weerstandsvermogen en financiële kengetallen" die uw Raad op 11 mei 2016 heeft aangenomen, als de vorige kadernota.
We constateren dat het risicoprofiel is toegenomen, volgens de oude methodiek van € 75,9 miljoen ten tijde van de Stadsrekening 2015 naar € 82,5 miljoen nu. Voor een deel wordt de toename veroorzaakt door de onzekerheden en bedreigingen rondom bedrijventerreinen.
Het verloop van de saldireserve is ten opzichte van de Stadsrekening 2015 gewijzigd. Dit vanwege een aantal voorstellen die in de Zomernota 2016 zijn aangenomen en het voorstel in deze begroting om het jaarlijks programmaresultaat van deze Stadsbegroting te verrekenen met de saldireserve. Hiermee voegen we aanvullend € 10,4 miljoen toe over deze meerjarenperiode.

Met dit geactualiseerde risicoprofiel en de herrekende doorkijk van de saldireserve bereiken we volgens de nieuwe kadernota de 1 op 1 verhouding tussen benodigd en beschikbaar weerstandsvermogen in 2018.
Onderstaande grafiek illustreert dit, waarbij zowel het risicoprofiel volgens de methodiek uit de oude kadernota als de nieuwe is weergegeven (respectievelijk het transparante en het niet transparante vlak).

Zoals we in de inleiding al aangaven zien we mooie ontwikkelingen in onze stad. Maar wanwege de financiële onzekerheden rondom BUIG en de grote risico's in de grondexploitaties blijven we op korte termijn voorzichtig in onze uitgaven.