Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Organisatie ontwikkeling

De omgeving waarin gemeenten nu en de komende jaren opereren is complex. Denk aan de omvangrijke en snelle decentralisatie van rijkstaken, de nog prille economische groei en complexe maatschappelijke vraagstukken. Ook in onze stad staan we nog steeds voor grote opgaven: meer regionalisering, de verdere ontwikkeling van Waalsprong en Waalfront, de ontwikkeling van onze taken op het gebied van de AWBZ, de Jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen. Dit alles vindt plaats in combinatie met nog aanwezige bezuinigingen.

Al deze opgaven vragen om een organisatie waarin mensen samenwerken, verantwoordelijkheid krijgen en nemen, zich snel en flexibel richten op de actuele vraagstukken in de stad, en waar professioneel en efficiënt wordt samengewerkt met alle partijen in de stad. We doen dit vanuit onze regierol en ondersteunen als dit nodig is.
We blijven daarom onze organisatie verder door ontwikkelen. De basis is gevormd door een aantal trajecten als MeeAnder, De Bedoeling, Vanuit het Hart en Van en voor Nijmegen. Aan de hand van de principes Slim, Slank en Soepel hebben we een vervolg gestart en hiermee willen we een verdere verdieping realiseren binnen onze organisatie. Ook het Lean-team zal hierbij organisatiebreed doorgaan met het doorlichten van processen.

De voortgaande regionalisering heeft geleid tot afspraken over het gastheerschap voor de ODRN, ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) en het Werkbedrijf. De onderliggende dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) zullen verder doorontwikkeld worden. Vanuit het project Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp (ROB) willen we komen tot een gezamenlijke visie over hoe de samenwerking verder gestalte kan krijgen.

Vanuit het Strategisch Informatie Beleid (SIB) werken we aan een open en transparante participatiesamenleving, waarbij we streven naar 1 digitale dienstverlening met lokaal maatwerk. Daarbij zetten we ons traject van analoog naar digitaal voort om op een slimme en efficiënte manier diensten en producten aan te bieden aan de stad. Het data gestuurd werken én de professionalisering van gegevensmanagement worden verder ontwikkeld.

Het Strategisch huisvestingsplan heeft geleid tot het onderbrengen van de gemeentelijke organisatie in 2 dienstgebouwen. In 2017 rest in het kader van het Strategisch Huisvestingsplan enkel het verhuurgereed maken en het verhuren van de vrije m2's in de vrijgekomen panden. Tevens zullen in het kader van flexibel werken de kantoorruimtes verder ingericht worden voor het toenemende gebruik van mobiele devices.

De functie van de afdeling Juridische Zaken bevordert de juridische kwaliteit van het gemeentelijk handelen en ondersteunt het bestuur en de organisatie met juridische advisering bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering.
De afdeling Juridische Zaken legt op het terrein van de bedrijfsvoering (rechtsbescherming en juridische advisering) het accent onder meer bij het sneller afwikkelen van bezwaarschriften, het gebruik van mediation bij geschillen en afronding van de digitalisering van klachtafhandeling. Zij voert regie op de inzet van de landsadvocaat, het terugdringen van juridische inhuur, afhandeling van Wob-verzoeken en juridische toetsing van college- en raadsvoorstellen.

De financiële functie voorziet uw Raad, ons College en de organisatie van actuele en volledige financiële informatie ter ondersteuning van de gemeentelijke beleidsontwikkeling en -uitvoering. Deze functie is gericht op een duurzame gezonde financiële positie van de gemeente. Kerntaak daarbij is de planning- en controlcyclus, waarbij we werken aan een kwalitatief en snel resultaat. We voeren regie op de realisatie van het bezuinigingsproces en zorgen voor actuele voortgangs- en sturingsinformatie van de verbonden partijen. Op het gebied van risicomanagement zullen wij ook in 2017 uitvoering blijven geven aan het door uw Raad in 2013 vastgestelde beleid met betrekking tot risicomanagement.

Control toetst het rechtmatig, doelmatig en doeltreffend functioneren van de organisatie en geeft op basis van deze bevindingen verbeteradviezen aan directieraad, gemeentesecretaris en aan ons College. Dit doen we door het controleren van de rechtmatigheid van alle financiële processen, waarbij we bijzondere aandacht geven aan zowel gemeentebrede als meer specifieke processen, zoals inkoop- en aanbestedingsprocessen. Daarnaast stellen we een onderzoeksprogramma vast om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie te onderzoeken om hiervan te leren en te verbeteren.
In het kader van Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) gaan we de komende jaren verder met projecten, onder andere op het vlak van het monitoren van systemen, het classificeren van data, de toegang tot onze panden en het efficiënt verantwoorden. Tot slot toetsen we de voortgang op de vastgestelde verbeteracties naar aanleiding van eerdere audits.