Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Personeel

We zorgen voor kwalitatief beter toegerust personeel dat kostenbewust, professioneel en samenwerkingsgericht handelt vanuit zijn regierol. Tevens zorgen we voor een goede werkomgeving, werkgever en een prettige werksfeer. Deze doelstellingen dragen bij aan de kwaliteit van de producten en dienstverlening aan de burger.

We spelen in op de ontwikkelingen en veranderingen die op de gemeente afkomen. Vertrekpunt is een flexibele en professionele organisatie die vanuit zijn regierol meer ruimte biedt en ondersteuning geeft aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen, partners en ondernemers.
De dienstverlening dient daarbij uiteraard op peil te blijven. We blijven de organisatie ondersteunen en adviseren bij het verder verankeren van de organisatie-ontwikkeling en de voortschrijdende bezuinigingen. Dit doen wij door de komende jaren een duurzaam strategisch HRM-beleid vorm te geven.

De veranderende rol van onze organisatie evenals de vraagstukken die op ons afkomen, vragen van onze medewerkers dat zij kunnen blijven aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt, flexibel en mobiel zijn én uitdagend en inspirerend werk houden. We streven daarbij naar een goede mix van jong en oud. Duurzaam personeelsbeleid is daarbij ons sleutelwoord, waarbij we via de Oversteek de juiste medewerker aan resultaatgericht werk willen koppelen. We willen een generatiepact invoeren, doorgaan met ons traineeprogramma en werk maken van het Convenant Regionaal baanakkoord. Strategische personeelsplanning (SPP) vormt daarbij de basis. Aandacht daarbij voor de veranderende arbeidsmarkt is nodig, die mede door de toenemende informatisering meer HBO'ers en WO’ers vraagt.

De gemeente is verder ook regionaal actief in het arbeidsmarktplatform Stichting Werken in Gelderland dat zich vanuit regionaal perspectief richt op het vervullen van tijdelijke en vaste arbeidsbehoefte bij de verschillende deelnemers. Onlangs is daarvoor een dynamisch aankoopsysteem met tijdelijke opdrachten specifiek gericht op zzp-ers ingericht. En er wordt gekeken naar arbeidsmarktcommunicatie in het kader van profilering als overheidswerkgevers en een effectievere externe werving. Daarnaast wordt er ook geparticipeerd in de Vereniging P&O-netwerk Ede-Arnhem-Nijmegen, gericht op het delen van kennis en ervaring tussen de P&O-afdelingen van de verschillende deelnemers, en wordt flexibele arbeid periodiek collectief aanbesteed.

Via de ingestelde pilotprojecten werken we aan deregulering, de gesprekscyclus en houding en gedrag om de resultaten hiervan organisatiebreed uit te rollen. Daarnaast zijn we aangesloten bij het Lean-team om aan de hand van de principes Slim, Slank en Soepel de processen door te lichten en te komen tot verbeteringen.

Op het Arbo-gebied optimaliseren we onze verzuimaanpak door het Eigen Regiemodel in onze organisatie te verankeren. Het plan van aanpak van de Risico Inventarisatie & - Evaluatie (RI&E) zal worden uitgevoerd en het Arbobeleid 2015-2018 krijgt een update. We gaan verder met de agressietrainingen en rollen de digitale RI&E verder uit in onze organisatie. Via een aanbestedingsprocedure willen we raamwerkovereenkomsten afsluiten met een aantal opticiens voor beeldschermbrillen.

Vanuit P&O advies blijven we de afdelingen adviseren en ondersteunen in hun dagelijkse bedrijfsvoering en daarnaast toetsen we de inzet van de p-instrumenten aan de strategische doelen van de organisatie.

Op het gebied van arbeidszaken implementeren we het Individueel Keuzebudget (IKB) waardoor medewerkers naar eigen inzicht kunnen vragen om uitbetaling van een aantal financiële middelen. De doorontwikkeling van de Oversteek en Convenant banenafspraak zal leiden tot een aanpassing van het mobiliteitsbeleid.

In het kader van leren en ontwikkelen streeft de NijmegenSchool ernaar om meer te werken met leerlijnen. Het rendement van activiteiten moet op een gestructureerde wijze beter voor het voetlicht komen. Uiteraard blijven we een breed pakket van trainingen in samenwerking met in- en externe trainers aanbieden voor alle medewerkers. We maken werk van ons management-developmentprogramma.

Vanuit het Strategisch huisvestingsconcept Het Nijmeegs werken bevorderen we de mogelijkheden tot flexwerken door beleid te ontwikkelen voor het gebruik van mobiele devices én daarmee tevens het faciliteren ervan op de werkplek en in de vergaderruimte.

Tot slot werken we aan onze lopende zaken als sociaal jaarverslag, personeelsmonitor, het regelen van subsidies via A&O fonds, het verzorgen van de ambtseed en introductiemiddag, het monitoren van de werkkostenregeling en de voortgaande digitalisering van onze processen.