Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg regio Nijmegen

Openbaar en gemeentelijk belang

Uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet Publieke Gezondheid, Wmo en Jeugdwet. Deze taken bekostigen we via een gemeentelijke bijdrage per inwoner. Naast de wettelijke taken voert de GGD Gelderland-Zuid ook andere taken uit zoals op het gebied van maatschappelijke opvang en jeugd.

Actualiteiten en risico's

De GGD heeft in 2015 een nieuwe meerjarenstrategie vastgesteld. De uitwerking van deze meerjarenstrategie wordt vormgegeven middels diverse uitvoeringsprogramma’s die vanaf 2017 uitgerold worden. Deze programma’s zijn leidend bij de werkzaamheden en ontwikkelingen bij de GGD. Ook heeft uitvoering van de nieuwe taken Wmo en Jeugdhulp en de Kanteling en de wijkgerichte werkwijze met lokale netwerken / sociale wijkteams invloed op het werk van de GGD Gelderland-Zuid. De GGD zal meer inzetten op het in samenhang met bestaande lokale netwerken uitvoeren van haar taken op het gebied van publieke gezondheid. Voor Veilig Thuis zal besluitvorming plaatsvinden over het al dan niet definitief onderbrengen bij de GGD.