Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland Zuid

Openbaar en gemeentelijk belang

Belang van fysieke veiligheid, door het voorbereiden en bestrijden van incidenten, rampen en zware ongevallen.
De wettelijke grondslag ten aanzien van bovengenoemde taken ligt in de Wet op de Veiligheidsregio's, de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Ambulancezorg. Ten aanzien van de ambulancezorg geldt dat de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de organisatie en het waarborgen van een adequaat
niveau van ambulancezorg een verantwoordelijkheid van de gemeenten is, maar de bekostiging een taak van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Actualiteiten en risico's

Investeren in de voorkant van de veiligheidsketen om veel leed en schade te voorkomen. Hierbij hebben burgers en bedrijven een eigen verantwoordelijkheid, ook ten aanzien van de bewustwording van de aanwezige risico’s. De verantwoordelijkheid van de overheid ligt bij de ontwikkeling van veilige ruimtelijke planning, bij het bevorderen van de borging van (brand)veiligheid in vergunningen en bij het (brand)veilig bouwen en gebruiken van gebouwen. Om het gewenste effect te bereiken investeert de VRGZ in een aantal thema's zoals: informatiemanagement, netwerkmanagement, versterken proactief handelen, zelfredzaamheid & burgerparticipatie, evenementen en risicocommunicatie.