Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Milieusamenwerking en afvalverwerking (MARN)

Openbaar en gemeentelijk belang

Openbaar belang
De MARN behartigt de belangen van de regiogemeenten als aandeelhouder in afvalverbrander ARN. Daarmee geven gemeenten uit de regio Nijmegen invulling aan het publieke belang om zorg te dragen voor continuïteit en een milieuhygiënische verwerking van huishoudelijk afval. Daarnaast vormt MARN een platform voor regionale projecten op het gebied van afval en milieu.

Gemeentelijk belang
Door de regionalisering van de Dar en de komst van de ODRN is het (regionale) belang van MARN op het gebied van projecten op het gebied van afval en milieu afgenomen. MARN heeft als gemeenschappelijke regeling nog wel een belangrijke rol om met de regiogemeenten onze belangen in de ARN te behartigen.

Actualiteiten en risico's

De gemeente Nijmegen maakt samen met 7 regiogemeenten deel uit van de gemeenschappelijke regeling MARN. De MARN is aandeelhouder van de Afvalenergiecentrale ARN bv te Weurt, waar het huishoudelijke restafval uit de regio wordt verbrand met energieterugwinning. Naast aandeelhouder is de MARN ook klant van ARN bv en heeft in die zin een “afval-aanleveringsovereenkomst” met ARN. In 2015 is door de MARN besloten deze overeenkomst met 5 jaar te verlengen, waarbij bedongen is dat de in 2010 bedongen korting van 25,71% op het verwerkingstarief wordt bestendigd én additioneel vanaf 2021 een aanvullende korting van 6% op het tarief zal worden toegepast.
Bovendien is aan ARN meegegeven dat meer transparantie wordt verwacht in o.a. de tariefopbouw. De geboden korting wordt dan ook beschouwd als een minimum en de discussie over het tarief zal gevoerd blijven worden.
Qua afvalverwerking is ARN bezig met de ontwikkeling van een milieuvriendelijke verwerkingsmethode van incontinentiemateriaal. Tevens oriënteert het bedrijf zich op de realisatie dan wel deelname in een recyclingsinstallatie van matrassen. Tot slot heeft ARN in overweging de grond waar het bedrijf op is gevestigd, aan te kopen van de GR MARN. Het is nog ongewis of en hoe dit zijn beslag zal krijgen.