Begroting 2017 - 2020
PCPortal

ODRN

Openbaar en gemeentelijk belang

Openbaar belang
Het doel van de vorming van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is het bereiken van hogere uitvoeringskwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en door de bundeling van deze taken in de regio het verbeteren van de efficiency.  

Gemeentelijk belang
Alle gemeenten hebben hun milieutaken ingebracht (verplichting vanuit het Rijk). De gemeente Nijmegen heeft daarnaast, net als de provincie Gelderland en gemeente Berg en Dal (sinds 2015), ook de uitvoering van de bouwtaken (Wabo-breed) ingebracht.  

Actualiteiten en risico's

(Financiële) risico's
Met ingang van 2016 werkt de ODRN met productfinanciering, wat inhoudt dat er wordt afgerekend op basis van afgenomen producten tegen een vooraf vastgestelde productprijs. Dit betekent dat we extra betalen als er bijvoorbeeld meer bouwaanvragen binnenkomen. Dit risico wordt gedeeltelijk afgedekt door de te innen leges die meebewegen met het aantal aanvragen. Daarnaast komt een positief rekeningresultaat van de ODRN toe aan de deelnemers. Andersom geldt dit risico ook: bij minder bouwaanvragen betalen we minder, maar een eventueel negatief rekeningresultaat moet opgevangen worden door de deelnemers.

Ontwikkelingen
Het wetsvoorstel omtrent private kwaliteitsborging en de Omgevingswet (geplande gefaseerde invoering vanaf 2019) zullen effect hebben op de uitvoering van de VTH-taken door de ODRN.