Begroting 2017 - 2020
PCPortal

MGR Werkbedrijf

Openbaar en gemeentelijk belang

De MGR heeft twee modules, het Werkbedrijf en iRvN. De gemeente Nijmegen participeert in beide modules. Binnen het Werkbedrijf worden de op re-integratie gerichte taken uit de Participatiewet en de taken op grond van de Wet sociale werkvoorziening uitgevoerd. Binnen de module iRvN wordt een aantal ICT-taken uitgevoerd voor de gemeenten in de regio.

Actualiteiten en risico's

Uitgangspunt voor het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen is het budgettaire kader dat de deelnemende gemeenten meegeven. Risico's hangen samen met het feit dat we wettelijke verplichtingen moeten nakomen, bijvoorbeeld voor de SW-medewerkers, terwijl de inkomsten uit rijkssubsidie en omzet lager uitvallen. Dit risico bedraagt voor 2017, op basis van de begroting 2017 van de MGR, € 357.000. Andere mogelijke risico's hangen samen met tegenvallende resultaten van het Werkbedrijf om kandidaten uit de bijstand naar werk toe te leiden. Dit kan een negatief effect hebben voor het programma Inkomen en Armoedebestrijding (meer mensen in de bijstand dan de landelijke tendens).