Begroting 2017 - 2020
PCPortal

DAR NV

Openbaar en gemeentelijk belang

Openbaar belang
Dar is een overheidsgedomineerde N.V. die voor de regiogemeenten zorg draagt voor afvalinzameling en afvalverwerking. Voor Nijmegen wordt daarnaast ook stadsreiniging en gladheidsbestrijding door Dar uitgevoerd. Binnen Dar is de werkcorporatie “De Werkgroep “ opgericht. Het beheer van openbaar groen wordt hier door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vorm gegeven om de kansen op regulier betaalde arbeid voor deze groep te vergroten.

Gemeentelijk belang
Als gemeente zijn we aandeelhouder van Dar. Daarnaast zijn we ook klant van Dar. Jaarlijks wordt daartoe met Nijmegen (en andere regiogemeenten) een DVO afgesloten voor de invulling van de uitvoerende taken. Het gegeven dat alle regiogemeenten nu aandeelhouder en klant van Dar zijn, maakt het mogelijk om te komen tot een efficiënte regionale inzameling en verwerking van alle huishoudelijke afvalstromen.

Actualiteiten en risico's

Bij de toetreding tot Dar NV in 2012 is overeengekomen dat de regiogemeenten in 2016 hun deelname in Dar kunnen heroverwegen. Daartoe is in 2014 een tussenevaluatie gehouden en in 2016 een eindevaluatie. Deze laten een positief beeld van gemeenten over Dar. Alle regiogemeenten zijn dan ook voornemens om hun deelname in Dar voort te zetten.
De realisatie van een regionaal textielsorteerbedrijf vindt geen doorgang in de voorgestane opzet. De sterk schommelende marktontwikkelingen in de textielmarkt maken de ontwikkeling van een dergelijke onderneming een te risicovolle aangelegenheid. In samenwerking met het sociaal werkbedrijf zal Dar onderzoeken of een andere opzet mogelijk is.
Tot slot blijken de invoering van de oud papier minicontainer én de mogelijkheid om blikjes en drankkartons mee te geven met het plastic afval duidelijk effect te hebben gesorteerd. Zo is de hoeveelheid ingezameld oud papier met ca. 650 ton gestegen en is er ca. 800 ton meer plastic, blik en drankkartons ingezameld. De hoeveelheid restafval is met eenzelfde hoeveelheid afgenomen. De verwachting is dat deze lijn zich in 2016 nog verder positief zal doorzetten. Vooral van de gecombineerde afgiftemogelijkheid van plastic, blik en drankkarton gaat een sterke boost uit om het eigen afval zo goed mogelijk te scheiden. Dit als gevolg van de enorme volumereductie van de hoeveelheid restafval die mensen thuis zien.