Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Indigo B.V.

Openbaar en gemeentelijk belang

Het realiseren, in stand houden en exploiteren van een warmte-infrabedrijf, waarmee warmtevoorziening mogelijk wordt gemaakt. Daarbij wordt het gebruik van fossiele brandstoffen tegengegaan en de uitstoot van CO2 gereduceerd. Het warmtenet draagt bij aan de geformuleerde ambitie van het coalitieakkoord om in 2045 een energie-neutrale stad te zijn. In 2012 is daartoe Indigo B.V. opgericht , dochter van Alliander N.V., waarin de gemeente een minderheidsdeelneming van 5 % heeft. De gemeente heeft in de besluitvorming op strategische onderdelen van Indigo B.V. een stemverhouding van 50% - 50% met Alliander, zodat de invloed groot is met een klein risico. Door middel van dit samenwerkingsverband wordt in woonaansluitingen voorzien bij de belangrijke stedelijke ontwikkelingen zoals Waalsprong en Waalfront.

Actualiteiten en risico's

Op basis van de warmtevisie ringleiding Nijmegen wordt (o.a. met Alliander, Nuon, provincie, PPM Oost, Engie gdf Suez) gewerkt aan de - toekomstige - uitbreidingen van het warmtenet. De uitbreidingen naar een Nijmeegse Warmteringleiding worden voorzichtig geschat op € 60 miljoen. Daarvoor zijn aparte financieringsconstructen opgericht waar private en (semi)-overheidsgelden bij elkaar worden gebracht. (DENG). Actueel momenteel is de samenloop tussen de DENG en de oplading van de provinciale MIRT-agenda (meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport). Indigo B.V. is in beeld om vorm te geven aan de geschetste uitbreidingen. Ten aanzien van het huidige concessiegebied (aansluitingen op Waalsprong, Waalfront) en de daarmee corresponderende investeringen door Indigo BV blijft het bedrijf binnen de grenzen van de business case. Dat houdt in dat er geen grote risico's zijn voor de gemeente Nijmegen.