Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Leisurelands

Openbaar en gemeentelijk belang

Openbaar belang
Het in stand houden, optimaliseren en laagdrempelig toegankelijk houden van openbare recreatieplassen.

Gemeentelijk belang
De gemeente Nijmegen is voor 16,74% aandeelhouder van Leisurelands. De gemeente Nijmegen verstrekt geen subsidie aan deze verbonden partij én er wordt geen dividend uitgekeerd.

Actualiteiten en risico's

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Leisurelands van 9 juni 2016 is de aandeelhoudersovereenkomst goedgekeurd en afgesproken dat deze ter ondertekening naar de aandeelhouders zal worden toegezonden.
Het jaarverslag en de jaarrekening 2015 zijn goedgekeurd en er is decharge verleend aan de directie en de Raad van Commissarissen.
Ten aanzien van de statutenwijziging over het voorstel tot invoeren van een directiereglement is besloten dat dit agendapunt zal worden aangehouden. Er zal een voorbeeld directiereglement aan de aandeelhouders worden voorgelegd teneinde meer duidelijkheid te verschaffen. Hierna zal het onderwerp ter stemming worden gebracht.