Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Onderhoud kapitaalgoederen

Met het onderhoud van kapitaalgoederen is in onze begroting een substantieel bedrag gemoeid. Deze paragraaf geeft meer inzicht in omvang en besteding. De kapitaalgoederen van de gemeente zijn verdeeld in drie categorieën, te weten openbare ruimte, gebouwen en onderwijshuisvesting. In deze paragraaf gaan we per onderwerp in op het beleidskader, de financiële consequenties en de vertaling in de begroting.