Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Openbare ruimte

Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte rekenen we de wegen, de civiele kunstwerken (dit zijn de bruggen, tunnels en viaducten), de openbare verlichting, de verkeersregelinstallaties, de riolering, het water en het groen. Voor het onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte in Nijmegen hebben we een budget opgenomen van circa € 30 miljoen per jaar in het programma Openbare Ruimte. Dit is exclusief afval en reiniging en toezicht openbare ruimte, samen € 24 miljoen. Onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud, technische vervanging en renovatie.
De invoering van het nieuwe BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) heeft tot gevolg dat we een deel van de budgetten voor onderhoud in de openbare ruimte omzetten naar investeringskredieten met een maatschappelijk nut.
Financieel betekent dit dat we bij Onderhoud Wegen € 2,5 ton aan budget aframen. Vanaf 2018 komen hiervoor kapitaallasten terug in het programma.

Beleid Openbare Ruimte

Beleidskader
Begin 2013 is de beleidsnota ‘Geef ze de (openbare) ruimte' door uw Raad vastgesteld. Hierin staan de kaders waarin we een antwoord geven op de maatschappelijke en economische ontwikkelingen: actief burgerschap, kostenbewustzijn, duurzaamheid en een terugtredende overheid. Dit kader wordt steeds verder ingevuld. Voor de kapitaalgoederen zijn de ontwikkelingen kostenbewustzijn en duurzaamheid vooral van toepassing. Met gedifferentieerd beheer bepalen we het niveau waaraan de kapitaalgoederen minimaal moeten voldoen.
Met behulp van assetmanagement zetten we onze middelen zo optimaal mogelijk in. Hiervoor moeten we keuzes maken. Deze keuzes maken we door nadrukkelijker te kijken naar de te nemen onderhoudsmaatregelen en deze af te wegen tegen de lifecycle kosten, mogelijke risico’s en gewenste prestaties.
Op dit moment hebben we nog een achterstand in het onderhoud van onze asfaltwegen en het kabelnet van de openbare verlichting. Deze hebben we in 2016 opnieuw doelbewust ingelopen. Overigens betekent deze achterstand voor de asfaltwegen niet dat het onderhoud duurder wordt op het moment van vervanging.

Integraal uitvoeringsprogramma 2017 op hoofdlijnen
Voor 2017 en verder hebben we in samenwerking met een aantal andere programma’s een integraal uitvoeringsprogramma voor de openbare ruimte (UPOR) opgesteld. De prioriteit voor het programma Openbare Ruimte ligt bij het aanpakken van die beheeronderdelen die onderhoudsachterstanden hebben. Afstemming met andere programma’s om kostenbesparing te realiseren en om de stad bereikbaar te houden heeft eveneens een hoge prioriteit. De benodigde middelen voor het integrale uitvoeringsprogramma zijn hoger dan het beschikbare budget. Uit ervaring weten we dat overplanning geen probleem oplevert. Sommige projecten zullen immers om allerlei redenen vertraging oplopen waardoor het geld niet geheel in 2017 wordt besteed. Wanneer projecten naar achteren verschuiven, beginnen we met de projecten op de reservelijst. Deze mate van flexibiliteit blijft noodzakelijk bij dit soort grote projecten.

Integraal uitvoeringsprogramma 2017 op hoofdlijnen

Onderhoud hoofdwegen:

Reden

Waalbrug (Rijkswaterstaat)
Traianusplein

2017
2017

Groot onderhoud
Groot onderhoud, vervangen deklaag en verkeerslichten

Graafseweg spoorviaduct (Prorail)

2017

Groot onderhoud

Graafseweg (Keizer Karelplein – spoorviaduct)

2017

Groot onderhoud, vervangen deklaag en verkeerslichten

Hatertseweg

2017

Groot onderhoud, vervangen deklaag

Muntweg

2017

Groot onderhoud, vervangen deklaag

Malderburchtstraat

2017

Herinrichting

Streekweg

2017

Groot onderhoud, vervangen deklaag

St. Agnetenweg en Nieuwstadweg

2017

Groot onderhoud, vervangen deklaag

Malderburchtstraat

2017

Herinrichting

Openbare verlichting (OV):

Vervanging OV kabel (18 km)

2017

Onderhoudsachterstand

Areaalmutaties
De woningdichtheid van Nijmegen groeit de komende jaren en de openbare ruimte verandert voortdurend. Dit brengt veranderende beheerkosten met zich mee. Areaaluitbreiding, functieverandering van de openbare
ruimte en de hieruit voortvloeiende hogere beheerkosten moeten structureel in de begroting worden
opgenomen. Deze structurele uitbreiding van het beheerbudget is nodig om onze stad te beheren en
onderhouden zoals we voor ogen hebben bij de inrichting en ontwikkeling. Voor iedere woning die wordt
opgeleverd, nemen we € 400 op in de begroting. Voor 2017 wordt er voor onderhoud in verband met areaaluitbreiding € 40.000 aan extra budget opgenomen.
Als onderdeel van de reguliere cyclus van begroten en verantwoorden beoordelen we periodiek of de ontwikkeling van de beschikbare middelen gelijke tred houdt met de benodigde lasten op het programma.

Wegen en civiele kunstwerken

Beleidskader
De beleidsnota ‘Geef ze de (openbare) ruimte’ is het kader voor onze wegen en kunstwerken. Deze norm blijft uiteraard binnen alle geldende veiligheidskaders. Op dit moment maken we een inhaalslag op het onderhoud van een aantal asfaltwegen. Daarnaast is afstemming met andere beheeronderdelen een belangrijk criterium voor ons waaronder afstemming met rioleringswerkzaamheden, kostenbesparing en bereikbaarheid van de stad.

Financiële consequenties
In het schema bij het integraal uitvoeringsprogramma staat welke grote wegen we de komende jaren gaan
aanpakken.

Vertaling in de begroting
Het onderhoud van wegen en civiele kunstwerken is begroot in het programma Openbare Ruimte. In 2017 geven wij circa € 3,4 miljoen aan wegonderhoud uit en € 1,6 miljoen aan civiele kunstwerken. Daarnaast
besteden we € 2,1 miljoen aan verkeersregelinstallaties en -voorzieningen.

Openbare verlichting

Beleidskader
Voor openbare verlichting hebben we een apart beleidskader: 'Zicht op Nijmeegs licht'. We zijn in 2015
gestart met een structurele vervanging per gebied van het oude kabelnet, sterk verouderde armaturen en
bijbehorende masten. In totaal vervangen we 8 - 10 km kabelnet per jaar en we plaatsen LED-verlichting bij het vervangen van armaturen.
We hanteren de indicator voor doelmatig beheer van de riolen: ‘minimaal gelijkblijvende restlevensduur’. Deze indicator geeft aan of de kwaliteit van de stelsels en voorzieningen op peil blijft. Deze kwaliteit is op dit moment goed en voldoet aan de gestelde doelen. Als de restlevensduur toeneemt stijgt de kwaliteit. De indicator geeft aan met hoeveel procent de restlevensduur verandert. Het doel is dat de indicator meerjarig stabiel blijft (=0%).

Financiële consequenties
Vanaf 2013 maken we € 300.000 per jaar uit het programma Openbare Ruimte vrij voor vervanging van het
kabelnet. We hebben structureel € 200.000 per jaar opgenomen voor storingen in het ondergronds kabelnet. Daarnaast liften we zo mogelijk mee in nieuwbouw- en reconstructieprojecten om gelijktijdig het kabelnet te vervangen (integraal uitvoeringsprogramma 2017).

Vertaling in de begroting
Het onderhoud van de openbare verlichting inclusief de energiekosten is begroot in het programma Openbare
Ruimte. In 2017 geven we circa € 2,8 miljoen uit aan openbare verlichting.

Infrastructuur voor de gemeentelijke watertaken

Beleidskader
Het Gemeentelijk Rioleringsplan Nijmegen (GRP) 2017-2023 is het beleidskader voor onze watertaken op het gebied van afvalwater, hemelwater, oppervlaktewater en grondwater. Vanuit dit GRP werken we verder aan ons integraal beleid voor de uitvoering en duurzame ontwikkeling van onze gemeentelijke watertaken.
De hoofddoelen van onze wettelijke gemeentelijke watertaken zijn: het beschermen van de volksgezondheid, bijdragen aan een leefbare woonomgeving en beschermen van het milieu. We streven naar doelmatig beheer en duurzame ontwikkeling van de infrastructuur voor onze watertaken.
Volgens de landelijke benchmark van Stichting Rioned (2013) bedraagt de vervangingswaarde van ons kapitaalgoed ‘’rioolstelsel’’ € 596 miljoen, per inwoner is dat € 3.600.

Financiële consequenties
Het Gemeentelijk Rioleringsplan Nijmegen 2017-2023 voorziet in het benodigde budget. Dekking van de lasten vindt plaats via de rioolheffing.

Vertaling in de begroting
De exploitatie is begroot in het programma Openbare Ruimte. In 2017 besteden wij € 15,8 miljoen aan aanleg, onderhoud, vernieuwing en planvorming van infrastructuur en voorzieningen voor de uitvoering van onze gemeentelijke watertaken. Met ingang van 2015 bekostigen we ook de kapitaallasten voor de uitbreidingsinvesteringen in de Waalsprong (in 2017 begroot op € 0,4 miljoen) uit de rioolheffing.

Groen

Beleidskader
Het kader bestaat uit: 'De groene draad, kansen voor het Nijmeegse groen' (2007), 'Bosbeheervisie' (2000), Handboek Stadsbomen (2008) en de Groenaanpakplannen voor Lindenholt en Dukenburg. Het groenstructuurplan stelt de kaders voor de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van groen, natuur en landschap en let op de onderlinge samenhang binnen de hoofdgroenstructuur van de stad. De beleidsnota ‘Geef ze de (openbare) ruimte’ is ons beleidskader voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen. Ons basisniveau is het Marikenniveau. Op plekken die bewoners en andere gebruikers van de openbare ruimte belangrijk vinden, kan het groen een hoger niveau hebben.

Financiële consequenties
In 2007 hebben wij uw Raad een geactualiseerd groenstructuurplan voorgelegd. Daarin hebben we duidelijk
gemaakt wat er moet gebeuren om de groenstructuur weer compleet te krijgen, inclusief de benodigde
investeringen.

Vertaling in de begroting
Het dagelijks onderhoud van het groen is begroot in het programma Openbare Ruimte. In 2017 besteden wij
circa € 5,5 miljoen aan groenonderhoud. Voor vervangingsonderhoud is er een beperkt budget beschikbaar.
Vervanging van verouderd groen lift mee met andere verbeterprojecten in de stad, zoals afkoppelen, duurzaam veilig, woonmilieuverbetering en projectontwikkeling via planexploitaties.