Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Onderwijshuisvesting

Beleidskader
19 december 2007 heeft de Raad een besluit genomen over de doordecentralisatie van onderwijshuisvestingsmiddelen van de gemeente naar de schoolbesturen. Met dit besluit is de zorg voor onderwijshuisvesting met alle bijbehorende middelen en verantwoordelijkheden, onder voorwaarden, voor onbepaalde tijd overgedragen van de gemeente aan de schoolbesturen.
In het kader van de evaluatie van de doordecentralisatie is in 2015 een herijking overeengekomen met de schoolbesturen. Zodoende is de gezamenlijk ambitie om nieuwbouw op een andere locatie te realiseren bijgesteld van 70% naar 55%. Renovatie of nieuwbouw op dezelfde locatie en/of het buitengebruikstellen van panden als gevolg van krimpende leerlingaantallen is bijgesteld van 30% naar 45%. In 2015 is 22,7% nieuwbouw gerealiseerd en 16,9% renovatie/uitbreiding. Het doel voor 2017 is 25,8% nieuwbouw en 25,4% renovatie/uitbreiding.

Doorgedecentraliseerd

Met name in de bestaande stad zijn vrijwel alle voorzieningen doorgedecentraliseerd. In 2016 is de onderwijshuisvesting van 91,8% van alle leerlingen doorgedecentraliseerd. Het streven is uiteindelijk om alle leerlingen onder de doordecentralisatie te laten vallen.
Bij basisschool Kleurrijk en basisschool Petrus Canisius, locatie St. Stevenskerkhof, zijn alleen de leerlingen doorgedecentraliseerd en zijn de gebouwen in eigendom van de gemeente. Deze scholen zijn gevestigd in respectievelijk het voorzieningenhart ’t Hert in het Willemskwartier en het City-complex in het stadscentrum. Het bevoegd gezag van deze scholen huurt het schooldeel van het gebouw.
In het kader van de herijking van doordecentralisatie wordt in een toevoeging aan de overeenkomst een bepaling opgenomen over de staat van onderhoud waaraan een schoolgebouw moet voldoen bij oplevering aan de gemeente. Deze bepaling luidt: bij terug te leveren panden, die opnieuw gebruikt zullen worden geldt een onderhoudsconditie conform NEN 2767 met conditiescore 5 en dat alle wettelijke keuringen voor het lopende kalenderjaar zijn uitgevoerd. Daarmee wordt het risico van het terug moeten nemen van gebouwen met achterstallig onderhoud weggenomen.

Niet-Doorgedecentraliseerd
Drie schoolbesturen in de bestaande stad, de Stichting Simonscholen, Kristallis en de Stichting Speciaal Onderwijs zijn niet doorgedecentraliseerd. Voor Nijmegen Noord geldt dat alleen voor De Oversteek, Het Talent en de VMBO locatie van het Citadel College. We streven ernaar om in principe alle voorzieningen voor onderwijshuisvesting door te decentraliseren, ook de nieuw te bouwen scholen in Nijmegen Noord. Zo is in 2014 de basisschool De Verwondering doorgedecentraliseerd en zijn we met het bevoegd gezag van de in 2017 nieuw te bouwen school in de Grote Boel in gesprek over doordecentralisatie van deze school.

Onderhoud schoolgebouwen
Het binnen-onderhoud is voor alle onderwijssectoren geregeld via de regeling Materiële Instandhouding door het Rijk(OC&W).
In het Voortgezet Onderwijs ligt vanaf 2005 de verantwoordelijkheid voor het onderhoud geheel bij de schoolbesturen. De bekostiging vindt rechtstreeks plaats door het Rijk (OC&W). Verantwoording over deze middelen vindt door middel van te overleggen accountantscontrole aan het Rijk plaats.
Voor het Primair Onderwijs geldt vanaf 1 januari 2015 hetzelfde als voor het voorgezet onderwijs door de overheveling van het buitenonderhoud. Door deze overheveling van Rijksmiddelen rechtstreeks naar de schoolbesturen ligt de zorgplicht voor zowel het binnen- als het buitenonderhoud van de schoolgebouwen in het Primair Onderwijs bij de schoolbesturen.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting
Het saldo van het product Zorgplicht Onderwijshuisvesting stijgt met € 0,2 miljoen (1%) van € 16,5 miljoen in 2016 naar € 16,7 miljoen in 2017, onder meer door indexeringseffecten en bijstelling van de apparaatskosten. Hier staat een lichte daling tegenover door afloop van de in 2016 beschikbare a-structurele rijksmiddelen voor het onderwijs aan vluchtelingen. Na 2017 stijgt het saldo verder naar € 17,3 miljoen in 2019, onder andere door een toename van de begrote kapitaallasten in verband met de nieuwbouw van de brede school in Groot Oosterhout.