Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Gebouwen

Beleidskader
Het planmatig en klachtenonderhoud aan de gemeentelijke gebouwen wordt jaarlijks uitgevoerd op basis van meerjaren onderhoudsplannen. Deze worden aan de hand van herinspecties en overleg met de gebruikers geactualiseerd. Voor het meten en bewaken van de onderhoudsstaat hanteren wij de landelijke NEN‐norm 2767 (Nederlands Normalisatie‐instituut) voor gebouwen.
Uw Raad heeft middelen beschikbaar gesteld om de gebouwen structureel te onderhouden. Het onderhoud vertoont in absolute zin, als gevolg van werkelijk uit te voeren onderhoud, grote fluctuaties. Middels een egalisatievoorziening kent de feitelijke belasting van de begroting toch een stabiel beeld; wij middelen de lasten van het onderhoud over een periode van 10 jaar. Het meerjaren onderhoudsplan wordt periodiek geactualiseerd.

Voor de komende 4 jaren ziet het budget er als volgt uit:

Onderhoudsbudget bestaand beleid
bedragen * € 1.000

2017

2018

201

2020

Gebouwen

5.639

5.639

5.639

5.639

Sportaccommodaties

576

600

497

497

Totaal

6.215

6.239

6.136

6.136

Uitbesteding regietaken onderhoud

Het planmatig en klachtenonderhoud is gegund aan AAFM. Dit nieuwe aanbestedingscontract is op 1-1-2016 ingegaan. De basis van het door de regiepartij uit te voeren onderhoud vormt het meerjaren onderhoudsplan. Hierin wordt het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed voor de komende jaren vastgelegd. Het jaarbedrag zoals dat nu in de begroting is opgenomen gaat uit van het 10-jarig gemiddelde.
Jaarlijks stellen we de uitvoeringsplanning vast met de bijbehorende kostenraming. Het onderhoudsbudget wordt vastgesteld in de Stadsbegroting.
We kunnen hiermee de gemeentelijke gebouwen in stand houden, maar het is niet bestemd en ook niet toereikend om er verbeteringen wat betreft materialengebruik, installaties of functionaliteit mee aan te brengen. De onderhoudsbehoefte voor de komende 10 jaar wordt de komende maanden geactualiseerd en zo nodig geprioriteerd.