Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Grondbeleid

Beleid

Het programma Grondbeleid neemt fysiek ruimtelijke projecten in ontwikkeling en voert deze uit. Hierbij is een relatie met andere programma’s binnen de gemeentelijke begroting. Belangrijke programma’s zijn onder meer: Stedelijke Ontwikkeling, Wonen, Zorg en Welzijn, Economie & Werk, Sport en Accommodaties, Onderwijs en Mobiliteit.
De beoogde maatschappelijke effecten van dit Grondbeleid zijn:

  • een groter aanbod van woningen voor de doelgroepen die daar het meeste behoefte aan hebben, door middel van de productie van bouwrijpe grond en de ontwikkeling van stedenbouwkundige plannen;
  • scheppen van fysieke ruimte voor de realisatie van voorzieningen, scholen, kantoren, bedrijfshuisvesting en andere werkgelegenheidslocaties;
  • realisatie van structuurbepalende, stedelijke ontwikkelingsprojecten, zoals de Waalsprong, Plein 1944, Parkeergarages, Centraal Station en Waalfront, die initiërend zijn voor de lange termijn ontwikkeling van de stad.

Wat gaan we doen?

De manier waarop we ons grondbeleid uitvoeren is uitgebreid omschreven in de Kadernota Grondbeleid die in 2010 door uw Raad is vastgesteld. Dit jaar hebben we de kadernota geactualiseerd. De nieuwe Kadernota Grondbeleid wordt in de 2de helft van 2016 aan uw Raad ter besluitvorming voorgelegd. Hierin gaan we niet alleen uit van faciliterend grondbeleid, waarbij we gebruik maken van ’publieke’ instrumenten, maar kiezen we ook soms voor een actieve, ontwikkelende en daarmee risicodragende rol van de gemeente. Dit kan zelfstandig of via samenwerking met marktpartijen en deelnemingen in een PPS, zoals Waalfront, of via een gemeenschappelijke regeling met andere overheden, zoals Bijsterhuizen. In de actieve rol verwerven we gronden, ontwikkelen we plannen en maken we terreinen bouwrijp en verkopen deze.
Projecten worden door het gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf voorbereid, tot uitvoering gebracht en financieel afgewikkeld. De planexploitaties van deze projecten, die altijd meerdere jaren doorlooptijd kennen, leggen we als document ter vaststelling aan uw Raad voor. Bij veel van deze projecten speelt grondbeleid een belangrijke rol. Projecten als de Waalsprong, Waalfront, Winckelsteegh en Nijmegen Centraal zijn in dit verband belangrijke projecten.

Grondbeleid en P&C cyclus

De toe te passen parameters voor de eerstvolgende herziening van de planexploitaties worden jaarlijks vastgesteld door uw Raad in de Zomernota.
De planexploitaties van de gemeente Nijmegen worden jaarlijks opgenomen in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP). Het VGP wordt aan het begin van het kalenderjaar ter vaststelling aan uw Raad aangeboden, waarbij de peildatum 1 oktober van het daaraan voorafgaande jaar is. De planning is dat het VGP door uw Raad wordt vastgesteld vóór de rekening. De ontwikkeling van de boekwaarde tussen 1 oktober en 1 januari wordt ook bij de rekening gerapporteerd. Een tussenmelding van het VGP in de vorm van mogelijk verwachte grotere afwijkingen vindt dan plaats in het kader van de begroting, waarbij ook wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van de risico's van het programma Grondbeleid en het voor dit programma benodigd weerstandsvermogen.