Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiering

Beleid

De gemeente Nijmegen bekostigt haar activiteiten, naast de inzet van eigen middelen, grotendeels met geleend geld. De rente die dit kost brengen we zowel intern als extern in rekening. Per saldo leidt dit tot een financieringsresultaat.

Hierna leggen we eerst uit wat ons financieringsbeleid is. Daarna geven we inzicht in onze financieringsbehoefte. Waar komt onze behoefte vandaan en hoe financieren we die? Ook spreken we onze verwachting uit over wat de rente gaat doen. Tot slot gaan we in op ons financieringsresultaat. Hoe komt dit tot stand en waar zitten de verschillen met de voorgaande begroting?

Financieringsbeleid

De belangrijkste doelen van ons beleid zijn:

 • voorzien in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn;
 • vanuit onze publieke taak, waar nodig, instellingen helpen bij hun financiering;
 • risico’s beheersen bij het aangaan of het verstrekken van een lening;
 • rentekosten bij het inlenen zo laag mogelijk houden;
 • voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder de Wet fido (Wet financiering decentrale overheden).

Deze doelen streven we na door:

 • Voor de langere termijn leningen af te sluiten met een looptijd van 1 tot 10 jaar.
  Het overgrote deel wordt afgesloten bij de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) of de NWB (Nederlandse Waterschapsbank). Beide sectorbanken kunnen door een hoge kredietwaardigheid goedkoop lenen en geven dit voordeel door aan gemeenten. In toenemende mate lenen we ook bij pensioenfondsen en provincies, waarbij de provincie Gelderland is uitgesloten vanwege haar toezichthoudende rol.
 • Looptijden leningen variëren om het risico te beperken van een hoge rente bij een nieuwe lening
  Leningen lossen we meestal pas aan het einde van de looptijd af. Vaak hebben we dan een nieuwe lening nodig. De rente kan op dat moment hoog zijn. Dit is onwenselijk als er veel leningen tegelijkertijd vervallen. Daarom kiezen we de looptijden zodanig dat elk jaar een vergelijkbaar bedrag vervalt. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de wettelijke renterisiconorm die dit maximeert (zie cijferopstelling achterin deze paragraaf).
 • Goedkope leningen aan te gaan met een looptijd van enkele weken
  We houden dagelijks bij wat onze geldbehoefte is. Afhankelijk van ons banksaldo gaan we één keer per week leningen aan die we binnen enkele weken weer terugbetalen. Om rentekosten te besparen zetten we hier maximaal op in, binnen de wettelijke regels. De wettelijke kasgeldlimiet maximeert de omvang van deze leningen. Dit om problemen te voorkomen als de rente ineens snelt stijgt. Wanneer we deze limiet meer dan twee kwartalen aaneengesloten overschrijden dan moeten we dit melden. Met onze begrotingsomvang bedraagt de kasgeldlimiet in 2017 € 60,5 miljoen.
 • Bij het verstrekken van een lening of garantie zoveel mogelijk zekerheden te stellen.
  De gemeente is geen bank. Daarbij is een instelling zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering, waar de financiering een onderdeel van is. Daarom geven wij er de voorkeur aan dat instellingen zelf lenen zonder onze tussenkomst. Slechts als een instelling geen lening kan krijgen overwegen wij onder voorwaarden een rol te spelen. En zelfs dan willen we zo min mogelijk financieel risico lopen. Hierbij maken we een afweging tussen het financieel risico en het maatschappelijk belang. Kortom, we stellen ons terughoudend op bij aanvragen voor een gemeentelijke lening of garantie.
 • Voor leningen die we verstrekken, geld te lenen met dezelfde omvang en looptijd.
  Als we een grote lening verstrekken lenen we hier zelf voor in. Om renterisico te voorkomen wordt voor hetzelfde bedrag en dezelfde looptijd ingeleend. De rente die we vragen leiden we af van de rente die we zelf moeten betalen. Voor provisiekosten en het risico dat we lopen hanteren we een opslag.
 • Geen risicovolle financiële producten af te sluiten.
  We gaan terughoudend om met het gebruik van financiële derivaten zoals renteopties. Omdat de waarde hiervan fluctueert met marktontwikkelingen, zijn hier risico’s aan verbonden. De gemeente Nijmegen heeft geen derivaten.