Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Incidentele baten en lasten

Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is hieronder het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen.

Bedragen * € 1.000,-

programma

2017

2018

2019

2020

Incidentele lasten

Velo City

Mobiliteit

100

project Edic

Bestuur en Middelen

50

Nieuwe gemeentelijke website

Dienstverlening en Burgerzaken

33

aanpak leegstand binnenstad

Economie en werk

300

300

300

Vluchtelingen - werkbegeleiding

Economie en werk

735

Vluchtelingen - middelen vanuit armoedebestrijding

Inkomen & armoedebestrijding

1.973

Vluchtelingen - ambitie budgetbeheer terugbrengen

Inkomen & armoedebestrijding

-150

Vluchtelingen - inrichtingskosten: versobering beleid

Inkomen & armoedebestrijding

-350

WePod

Mobiliteit

50

Vluchtelingen - middelen onderwijs

Onderwijs

360

Vluchtelingen - ISK VO 

Onderwijs

-67

Vluchtelingen - educatie

Onderwijs

-293

Invoering omgevingswet

Stedelijke ontwikkeling

165

320

190

115

Ambities wonen

Wonen

61

61

Vluchtelingen - projectkosten

Zorg en Welzijn

447

Vluchtelingen - middelen tv Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn

165

Vluchtelingen - projectkosten opvangen binnen afdeling

Zorg en Welzijn

-100

Vluchtelingen - versobering / dekking binnen Z&W

Zorg en Welzijn

-92

Totaal incidentele lasten

3.387

681

490

115

Incidentele baten

Vluchtelingen - compensatie Rijk

Bestuur en Middelen

2.242

Totaal incidentele baten

2.242

0

0

0

Totaal

1.145

681

490

115