Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die geen specifieke bestedingsdoel hebben. Uw Raad beslist over de inzet van deze middelen. In dit deel zijn de onderdelen opgenomen die deel uitmaken van de algemene dekkingsmiddelen en worden ze kort toegelicht . Een aantal dekkingsmiddelen worden in andere delen van deze begroting toegelicht. Bij die onderdelen is een verwijzing naar dat betreffende deel opgenomen.

bedragen * € 1 miljoen

Realisatie
2015

Begroting
 2016

2017

2018

2019

2020

Lokale heffingen

- OZB opbrengsten

67,1

72,2

78,0

79,3

80,4

81,5

- Hondenbelasting

1,1

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

- Precario belasting

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

- Toeristenbelasting

0,3

0,4

0,6

0,6

0,6

0,6

Gemeentefonds

- gemeentefonds

193,8

203,4

199,5

202,9

204,3

206,5

- sociaal domein

146,8

145,2

146,5

146,8

146,8

145,5

Dividenden

0,4

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

Financieringsfunctie

13,2

9,1

7,5

7,3

6,8

6,7

% van de totale inkomsten (baten)

51%

53%

59%

62%

61%

62%

Lokale heffingen

Van de lokale heffingen maken de OZB, hondenbelasting, precariobelasting en toeristenbelasting deel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Deze heffingen hebben namelijk geen specifiek bestedingsdoel.
In de paragraaf Lokale heffingen wordt dieper ingegaan op alle lokale heffingen.

Gemeentefonds

Het gemeentefonds is het grootste algemene dekkingsmiddel, inclusief de uitkering voor het sociaal domein beslaat het gemeentefonds ongeveer 80% van de algemene dekkingsmiddel. In het hierop volgend deel wordt dieper op het gemeentefonds ingegaan.

Dividenden

In de begroting zijn dividendontvangsten opgenomen voor de DAR en de Bank Nederlandse Gemeenten.

Financieringsfunctie

Met de financieringsfunctie wordt het financieel resultaat bedoeld dat wordt behaald met de financiering van onze activiteiten. In de paragraaf Financiering wordt verder ingegaan op dit financieringsresultaat.