Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Taakmutaties

Beleid taakmutaties

Ons beleid ten aanzien van taakmutaties, IU’s en DU’s houdt in dat wij als gemeente niet één op één het Rijk willen volgen bij de bestemming van de gelden. Wij maken een eigen afweging die zoveel mogelijk integraal is, die past binnen het gemeentebrede beleid en die zo goed mogelijk aansluit bij de lopende begroting. Deze integrale afweging houdt in dat ook andere aspecten bij de afweging worden betrokken zoals de inzet van de rijksgelden voor de invulling van bezuinigingen, voor het opvangen van eventuele tekorten of voor budgetwensen binnen andere beleidsterreinen.  

Het uitgangspunt is dat als er geen harde afspraken bestaan met derden, regiogemeenten of het rijk we integraal afwegen. Om dit te bepalen toetsen we de uitkering aan  vier criteria. Hierbij geldt  dat “aan hoe meer criteria er voldaan wordt, hoe bezwaarlijker de integrale afweging is voor een bepaald beleidsterrein”.  Deze vier criteria zijn:
1.   Bijdrage is één op één gekoppeld aan de uitvoering van (een) bestaande taak/beleid
2.   Bijdrage is bestemd voor regionale functie
3.   Bijdrage is bestemd  voor een open einde regeling
4.   Voor de inzet van deze bijdrage zijn afspraken met derden gemaakt

Twee keer per jaar verschijnt er een circulaire van het Rijk over het gemeentefonds; in mei en in september (in december verschijnt er een beperkte circulaire). Op die momenten brengen we de budgetten die we ontvangen voor taakmutaties, DU’s en IU’s in beeld. In onderstaande tabel doen wij een voorstel waarin is aangegeven welke middelen beschikbaar komen voor integrale afweging.

Taakmutaties

Basis Registratie  Personen

Basis Registratie Personen

2017

2018

2019

2020

in €

-47.000

-48.000

-48.000

-51.000

In de meicirculaire 2016 is gemeld dat er voor de inschrijving van asielzoekers in de Basis Registratie Personen een uitname wordt gedaan uit de algemene uitkering.  Gemeenten hoeven asielzoekers met een vergunning niet meer in te schrijven. Dit gebeurt vanaf 2017 in gemeenten met een zogeheten BRP-straat. Ons voorstel is om deze korting vooralsnog op stelpost te laten staan en te verwerken bij de zomernota 2017

Basisregistratie topografie

Basisregistratie topografie

2017

2018

2019

2020

in €

65.000

67.000

68.000

70.000

In de meicirculaire 2016 is vanaf 2017 een bijdrage in de beheerskosten van de basisregistratie grootschalige topografie toegekend. Dit is de opvolger van het vorige systeem GBKN waarin aan gemeenten een belangrijk deel van de bijhouding van de grootschalige topografie wordt opgedragen. De gemeente Nijmegen houdt al vele jaren de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) voor de Stichting GBKN Gelderland actueel.  Per 1 januari 2016 wordt de Stichting GBKN Gelderland opgeheven en wordt in Nederland de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) ingevoerd. De gemeente Nijmegen wordt dan één van de bronhouders van deze basisregistratie. Per 1 januari 2017 komt de huidige vergoeding te vervallen.
Wij stellen wij voor om deze bedragen over te hevelen naar het programma.

Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang

2017

2018

2019

2020

in €

31.414

31.414

31.414

31.414

In de meicirculaire 2016 zijn de bedragen door het gebruik van actuele maatstafgegevens gewijzigd. Wij stellen voor deze middelen toe te kennen aan het programma Zorg en Welzijn.

Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting

2017

2018

2019

2020

in €

40.000

54.000

236.000

313.000

Op basis van de laatst bekende stand van de leerlingaantallen en de door het Rijk verwachte ontwikkeling zijn de aantallen geactualiseerd. Wij stellen voor deze middelen toe te kennen aan het programma Onderwijs.

Iu WMO

WMO (in € )

2017

2018

2019

2020

verhoging meicirculaire 2016

564.558

564.558

564.558

666.018

In de meicirculaire 2016 is deze uitkering met name gestegen doordat het budget voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen werknemers structureel is toegevoegd en de loon- en prijsbijstelling 2016 is verwerkt. In onze begroting passen wij ook het gemeentelijke indexatiecijfer toe. Dit zou leiden tot een dubbele vergoeding. Daarom romen wij de landelijke indexatie af. Wij stellen voor deze middelen toe te kennen aan het programma Zorg en Welzijn.

Uitvoeringskosten lijfrenteopbouw

uitvoeringskosten lijfrenteopbouw

2017

2018

2019

2020

in €

134.000

164.000

190.000

210.000

In de septembercirculaire 2015 is gemeld dat gemeenten een compensatie ontvangen voor de uitvoeringskosten die voortvloeien uit het wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw.
Wij stellen voor om het bedrag vrij te laten vallen aan de algemene middelen.

Voorschoolse voorziening peuters

Voorschoolse voorziening peuters

2017

2018

2019

2020

in €

207.902

311.853

415.804

519.755

In de meicirculaire 2016 worden nieuwe middelen toegevoegd zodat peuters, waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en die nu  niet naar een voorschoolse voorziening gaan, de mogelijkheid krijgen om naar een voorschoolse opvang te gaan.
Wij stellen voor om het bedrag op stelpost te zetten.

vrouwenopvang

Vrouwenopvang

2017

2018

2019

2020

in €

-59.766

-153.022

-153.022

-153.022

De bedragen zijn in de meicirculaire 2016 enerzijds aangepast als gevolg van het nieuwe verdeelmodel en anderzijds als gevolg van de toevoeging van de begeleidingsmiddelen uit de AWBZ. M.i.v. 2018 worden deze middelen verdeeld volgens een volledig objectief verdeelmodel. Wij stellen wij voor om deze bedragen over te hevelen naar het programma Zorg en Welzijn.

asielinstroom

Asielinstroom

2017

2018

2019

2020

in €

2.242.000

In april 2016 hebben kabinet en VNG een Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt naar aanleiding van de extra toename statushouders. Op basis van dit uitwerkingsakkoord verwachten we ca € 3,8 mln. te ontvangen voor de periode 2016-2017, € 1,5 mln in 2016 en € 2,2 mln in 2017.  Vooralsnog zetten we deze bedragen op een stelpost in afwachting van de toekenning in de septembercirculaire 2016.

Integratieuitkering sociaal domein

IU sociaal domein (in € )

2017

2018

2019

2020

Jeugd

1.627.098

1.929.902

1.882.500

1.888.471

WMO / Beschermd wonen

5.097.692

5.255.900

5.375.635

5.369.574

WMO / Alle taken gemeenten

-73.857

436.127

438.760

326.883

participatie

-609.731

-512.561

-352.609

-1.614.536

Totaal

6.041.202

7.109.368

7.344.286

5.970.392

In de meicirculaire 2016 zijn de nieuwe bedragen voor het sociaal domein bekend gemaakt.
Hierin zijn o.a. de loon- en prijsbestellingen 2016 en uitname huishoudelijke verzorging  en hulpmiddelen  verwerkt. Wij stellen voor om deze bedragen over te hevelen naar het programma Zorg en Welzijn.