Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Subsidieoverzicht

bedragen * € 1.000,-

2016

noot

2017

2018

2019

2020

Bestuur en Middelen

 Externe betrekkingen

34

14

Citymarketing, cultuur en cultuurhistorie

17.848

18.249

18.201

18.191

18.191

 Citymarketing en evenementen

569

556

556

556

556

 Culturele ketens

12.167

12.375

12.344

12.344

12.344

 Cultuureducatie en amateurkunst

3.837

4.000

4.000

4.000

4.000

 Talent en kwaliteit

1.275

1.317

1.301

.1291

1.291

Duurzaamheid

781

1

495

495

495

495

 Groen, natuur en woonomgeving

273

278

278

278

278

 Geluid, lucht en Bodem

295

 Klimaat & Energie

213

217

217

217

217

Economie en Werk

669

2

818

715

658

609

 Economie

607

765

662

605

555

 Werk

62

53

53

53

53

Inkomen & Armoedebestrijding

1.873

3

1.752

1.752

1.752

1.752

 Armoedebestrijding

1.773

1.752

1.752

1.752

1.752

 Inkomen

100

Onderwijs

8.882

4

6.323

6.323

6.323

6.323

 Stimuleren ontwikkelingskansen

8.071

5.497

5.497

5.497

5.497

 Bestrijden voortijdig schoolverlaters

811

826

826

826

826

Sport en Accommodaties

 Sport

2.365

2.390

2.390

2.310

2.310

Stedelijke ontwikkeling

 Ruimtelijke inrichting

15

15

15

15

15

Veiligheid

 Openbare orde & Veiligheid

45

41

Wijkontwikkeling

554

560

560

560

560

 Speelvoorzieningen

12

8

8

8

8

 Wijkaanpak

542

552

552

552

552

Wonen

 Wonen

43

44

44

44

44

Zorg en Welzijn

67.928

5

55.851

54.110

54.110

54.110

 Diversiteit

2.289

1.277

1.277

1.277

1.277

 Jeugd

30.513

20.180

20.180

20.180

20.180

 Maatschappelijke opvang

17.455

17.241

17.560

17.560

17.560

 Publieke Gezondheid

1.245

1.091

634

634

634

 Welzijn

16.426

16.061

14.449

14.449

14.449

Eindtotaal

101.108

86.623

84.677

84.530

84.480

Toelichting bij het Overzicht subsidies in de begroting 2017 – 2020

Dit overzicht subsidies heeft als doel een totaalbeeld te schetsen van de subsidiebudgetten die de gemeente Nijmegen in haar meerjarenbegroting heeft opgenomen. De subsidiebudgetten zijn gerangschikt naar programma en product.
In dit overzicht zijn de volgende aspecten verwerkt/opgenomen:

 • subsidies die de gemeente ontvangt van rijk en/of provincie die de gemeente op haar beurt aan derden verstrekt zijn in het overzicht opgenomen.
 • subsidies die voldoen aan de definities uit de NKS en de Awb.

Het is een organisatiebreed overzicht met alle beschikbare subsidiebudgetten, die meerjarig zijn opgenomen en ingedeeld zijn per programma/product. Deze subsidiebudgetten zijn begroot op een zestal specifieke subsidiekostensoorten. Over de besteding van de budgetten wordt besloten middels individuele of collectieve collegebesluiten. De Raad beslist over de grote meerjarige budgetsubsidies die zijn opgenomen in bijlage 1 van de NKS. Ook zijn er subsidies waarvoor de besluitvorming aan een portefeuillehouder is gemandateerd; deze volgen een separaat traject als logische consequentie van de beleidsregel van waaruit het voorstel wordt gedaan.

Toelichting verschillen begrotingsjaar 2017 t.o.v. 2016

Het overzicht biedt inzicht in de begrote subsidiebudgetten per programma voor de jaren 2016 t/m 2020. Tussen de begrotingsjaren 2017 en 2016 zijn substantiële verschillen zichtbaar. Over het algemeen is er sprake van incidentele begrotingswijzigingen vanuit Collegeā€ of Raadsbesluiten met ofwel een éénmalig ofwel een meerjarig variabel karakter.

Verschil begrotingsjaar 2017 t.o.v. begrotingsjaar 2016

Het totale subsidiebudget 2016 bedraagt € 101.107.580. Het totale subsidiebudget 2017 bedraagt € 86.622.948. Het subsidiebudget 2017 is daarmee € 14.484.631 lager dan in 2016. De begrotingswijzigingen die hebben geleid tot de belangrijkste verschillen (groter dan € 100.000) zijn hieronder weergegeven:

De meest substantiële verschillen in het overzicht zijn in de kolom “noot” voorzien van een nummer; deze corresponderen met de nummers in de toelichting onder het overzicht.

 1. Programma Duurzaamheid
  Ten opzichte van 2016 is er in 2017 een afname van € 295.000.
  Oorzaak hiervoor is het aflopen van het subsidieproject gevelisolaties met externe financiering door het rijk.
 2. Programma Economie en Werk.
  Het subsidiebudget is gestegen door toevoeging van het budget voor de “investeringsregeling binnenstad” van € 150.000 in 2017 en € 50.000 in 2018. Dit is een uitwerking van de beleidsnota “Binnenstad van de toekomst” die in 2015 is vastgesteld door uw Raad.
 3. Inkomen armoedebestrijding.

In 2016 is een budget voor de St. BWN in de begroting opgenomen. Voor 2017 en volgende jaren moet dit administratief nog worden verwerkt.

 1. Programma Onderwijs
  Het subsidiebudget voor Programma Onderwijs daalt vooralsnog in 2017. Oplading van het subsidiebudget 2017 vindt plaats na ontvangst van de rijksbeschikking 2017.
 2. Programma Zorg en Welzijn
  Het totale subsidiebudget daalt met € 12,1 mln. wat wordt veroorzaakt door de volgende posten:
 • Product diversiteit: voor de maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring van statushouders zijn er in 2016 a-structurele middelen toegevoegd.
 • Product jeugd: het subsidiebudget voor jeugd daalt van € 30,5 miljoen in 2016 naar 20,2 miljoen in 2017 omdat in het budget 2017 de regionale jeugdhulp nog niet is opgenomen.
 • Product opvang en beschermd wonen: In 2016 is voor het oplossen van incidentele knelpunten een bedrag van € 350.000 verschoven binnen het programma.
 • Product publieke gezondheid: In 2016 is er sprake van incidentele budgetten voor gezond ouder worden en gezond in de stad voor in totaal € 159.000.
 • Welzijn: het subsidiebudget 2017 daalt ten opzichte van 2016: in het budget 2016 zijn nog begrepen de a-structurele subsidies voor dagbesteding ouderen en sociale wijkteams.