Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Reserves en voorzieningen

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing laten we zien hoe de risico's zich verhouden tot het weerstandsvermogen: de saldireserve. In deze paragraaf schetsen we een ontwikkeling voor zowel de risico's als de saldireserve voor de komende jaren. Hierbij houden we niet alleen rekening met datgene wat in de begrotingsadministratie is opgenomen maar ook met verwachtingen en claims die we nu al weten.

In dit deel geven we inzicht in de stand van de reserves en de voorzieningen zoals die nu in de (begrotings-) administratie is opgenomen. Daarnaast zijn een aantal door de BBV voorgeschreven overzichten opgenomen.