Begroting 2017 - 2020
PCPortal

We doen wat nodig is voor de kwetsbare inwoners van Nijmegen en willen kinderen en jongeren optimale ontwikkelingskansen bieden. Naast de reeds bestaande taken op het gebied van Inkomen, Onderwijs en Zorg & Welzijn, zijn we sinds 2015 verantwoordelijk voor een uitgebreid pakket aan Wmo- en jeugdtaken. Hiermee kunnen we onze ambitie om een zorgzame stad te zijn beter waar maken. Wij verwachten dat er in 2017, twee jaar na de invoering van de nieuwe taken, voor de inwoners en uitvoerend organisaties meer rust is. We kunnen dan samen met de partners in de stad meer werk maken van de beoogde innovatie die moet leiden tot meer samenhang, zorg dichtbij en inclusieve wijken. We willen de kracht van de mensen in onze stad en hun initiatieven benutten. Ook door ervaringsdeskundigheid en cliënttevredenheid als belangrijke graadmeter te gebruiken voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning. We blijven inzetten op preventie en op het creëren van een gezonde leefomgeving.
We zijn als gemeente nu een sterke, invloedrijke financier in de wereld van zorg en welzijn. Die sleutelpositie vraagt van ons een regisserende rol en het aangaan van strategische allianties met aanbieders van zorg en welzijn maar ook met de zorgverzekeraars, de woningcorporaties, het onderwijs en andere partijen. Ook willen we de verbinding tussen inkomen, onderwijs, zorg en welzijn versterken in de dienstverlening naar de burger. Het gebiedsgericht werken is hierbij een belangrijk leidend principe.