Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Waar komt het geld vandaan?

In 2017 zijn de totale baten € 737 miljoen, hieronder is in een diagram een opdeling gemaakt van de baten. Onder de diagram worden de verschillende onderdelen toegelicht.

Algemene uitkering/gemeentefonds € 346 miljoen

Via het gemeentefonds geeft het Rijk middelen aan de gemeente om taken uit te voeren. Hoe dit geld besteedt wordt is aan de gemeenteraad. Natuurlijk zijn er wel taken die een gemeente wettelijk verplicht moet uitvoeren maar de gemeenteraad kan daarvan het niveau bepalen.

Specifieke uitkeringen € 108 miljoen

Onder specifieke uitkeringen verstaan we de middelen die we krijgen voor een specifiek doel. De afgelopen jaren zijn een aantal specifieke uitkeringen ondergebracht in het gemeentefonds. De grootste specifieke uitkering die we op dit moment ontvangen is voor het verstrekken van uitkeringen.

Belastingen € 80 miljoen

Belastingen zijn vrij besteedbaar; anders dan bijvoorbeeld heffingen en leges die specifiek voor een product gevraagd worden.
Het grootste deel van de belastinginkomsten komt uit de OZB woningen en OZB niet-woningen, respectievelijk € 41 en € 38 miljoen. De andere belastingen zijn de hondenbelasting (€ 1 miljoen), de precariobelasting (€ 0,6 miljoen) en de toeristenbelasting (€ 0,5 miljoen).

Heffingen en leges € 27 miljoen

De opbrengsten van heffingen en leges mogen niet meer dan kostendekkend zijn. De grootste heffing is de rioolheffing, deze is circa € 14 miljoen.
De andere € 13 miljoen wordt gevraagd voor bijvoorbeeld het verstrekken van bouwvergunningen, paspoorten en rijbewijzen.

Overige inkomsten € 59 miljoen

Twee grote posten binnen de overige inkomsten zijn de huren die wij ontvangen vanuit verhuur van ons vastgoed en de parkeerinkomsten. Aan parkeerinkomsten hebben we in 2017 € 16,5 miljoen geraamd (inclusief boetes). Aan inkomsten vanuit ons vastgoed hebben we € 17 miljoen geraamd.
Daarnaast ontvangen wij inkomsten vanwege uiteenlopende redenen bijvoorbeeld omdat wij diensten leveren aan anderen, eigen bijdrage vragen voor voorzieningen of vanuit havens en liggelden.

Rente € 26 miljoen

Aan rente inkomsten ramen we € 26 miljoen. Dit is fors lager dan in de voorgaande stadsbegroting en komt vooral vanwege de verlaging van de interne rekenrente van 4% naar 2,5%. In de paragraaf financiering wordt uitgebreid ingegaan op de rentebaten en lasten.

Planexploitaties € 84 miljoen

Planexploitaties zijn grote meerjarige ontwikkelingsprojecten, waarvoor de gemeenteraad een aparte  begroting vaststelt voor de looptijd van het project. De boekhoudregels schrijven voor dat ook van de planexploitaties de baten en lasten van het betreffende jaar in de begroting worden opgenomen. Op de planexploitaties wordt ingegaan in de paragraaf Grondbeleid.

Reserves € 2 miljoen

Onttrekkingen uit reserves zijn inkomsten voor de begroting. In deze begroting hebben we € 2 miljoen als inkomsten opgenomen. Het gaat hier om de onttrekkingen waarover de Raad een besluit heeft genomen.

Administratieve verrekeningen € 4 miljoen

In onze begroting worden op een aantal plaatsen bedragen verrekend tussen programma's en producten.
Het betreft hier voornamelijk verrekeningen tussen het rioleringsplan en verschillende beleidsproducten die hier een bijdrage aan leveren.