Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Waar gaat het geld naartoe?

In 2017 zijn de totale lasten € 737 miljoen, hieronder is in een diagram een opdeling gemaakt van de lasten. Onder de diagram worden de verschillende onderdelen toegelicht.

Goederen en diensten € 110 miljoen

Onder goederen en diensten wordt alles geboekt wat anderen tegen onze betaling in opdracht uitvoeren of leveren. Het gaat bijvoorbeeld om trajecten voor uitstroom en participatie, contract met de DAR, onderhoud aan wegen en beheer en onderhoud van accommodaties.

Uitkeringen € 111 miljoen

Aan lasten voor uitkeringen is in de begroting € 111 miljoen opgenomen. Het betreft hier de uitkeringen voor de verschillende inkomensregelingen zoals BUIG, BOB en BBZ.

Organisatie € 112 miljoen

De totale kosten van de gemeentelijke organisatie bedragen € 112 miljoen. Hieronder vallen de loonkosten van de ambtenaren en de bestuurders en de kosten om de eigen organisatie te laten functioneren. In deze post zijn niet de kosten van de medewerkers opgenomen die werken aan investeringsprojecten en planexploitaties.

Kapitaallasten € 30 miljoen

Kapitaallasten bestaan uit rente en de afschrijvingslasten van onze gereed gekomen investeringen. Het gaat hier om de kapitaallasten van onze beleidsinvesteringen. De kapitaallasten vanuit de investeringen ten behoeve van onze organisatie zijn onder de post "organisatie" opgenomen. Ten opzichte van vorig jaar zijn de kapitaallasten gedaald. Dit vanwege de verlaging van de interne rekenrente van 4% naar 2,5%.

Subsidies € 87 miljoen

We hebben in de begroting € 87 miljoen aan subsidies opgenomen. Subsidies zijn betalingen aan anderen waarbij er geen goederen of diensten aan de gemeente worden geleverd. Jaarlijks verschijnt er een Uitvoeringsprogramma Subsidies waarin is opgenomen aan wie wij subsidies verstrekken.

Overdrachten € 167 miljoen

Het grootste deel van  de overdrachten bestaan uit bijdragen aan verbonden partijen zoals de regionale brandweer, MGR-Werkbedrijf (inclusief <BREED>), GGD en ODRN. Verder vallen hieronder de verstrekkingen bijzondere bijstand en de individuele verstrekkingen vanuit de WMO. Een andere grote post zijn de vergoedingen onderwijshuisvesting die wij verstrekken aan schoolbesturen.

Rente € 18 miljoen

Aan rentelasten is € 18 miljoen begroot. In de paragraaf financiering is een uitgebreide toelichting opgenomen op de rentebaten en rentelasten.

Planexploitaties € 84 miljoen

Van de planexploitaties nemen wij, conform de geldende boekhoudregels, de baten en lasten op in onze meerjarenbegroting. In de paragraaf Grondbeleid wordt nader ingegaan op onze planexploitaties.

Reserves € 14 miljoen

In de stadsbegroting 2017 is in totaal voor € 14 miljoen aan stortingen in reserves opgenomen. Dit betreft voornamelijk toevoegingen aan de saldireserve. In de paragraaf paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de ontwikkeling van het weerstandsvermogen geschetst.

Administratieve verrekeningen € 5 miljoen

Binnen onze begroting verreken we op een aantal plaatsen bedragen tussen programma's en producten.
Het betreft hier voornamelijk verrekeningen tussen het rioleringsplan en verschillende beleidsproducten die hier een bijdrage aan leveren.