Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Taakvelden

Hieronder is de begroting opgenomen naar de voorgeschreven taakvelden vanuit de nieuwe BBV. Deze begroting sluit met de opgenomen programmabegroting.

Taakveld * € 1 miljoen (v = voordelig saldo, n = nadelig saldo)

2017

2018

2019

2020

0.1 Bestuur

8,1 n

8,1 n

8,1 n

8,1 n

0.2 Burgerzaken

0,7 n

0,8 n

1,6 n

1,0 n

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0,0 n

0,0 n

0,0 n

0,0 n

0.4 Overhead

42,2 n

41,7 n

41,3 n

41,4 n

0.5 Treasury

8,0 v

7,7 v

7,3 v

7,1 v

0.61 OZB woningen

39,5 v

39,9 v

40,2 v

40,5 v

0.62 OZB niet-woningen

36,8 v

37,8 v

38,6 v

39,4 v

0.63 Parkeerbelasting

16,5 v

16,6 v

16,6 v

16,6 v

0.64 Belastingen overig

1,4 v

1,4 v

1,4 v

1,4 v

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

346,0 v

349,7 v

351,1 v

351,9 v

0.8 Overige baten en lasten

10,7 n

13,3 n

14,1 n

17,4 n

09. Vennootschapsbelasting (VpB)

0,0 n

0,0 n

0,0 n

0,0 n

0.10 Mutaties reserves

1,4 v

0,3 v

0,3 v

0,2 v

0.11 Resultaat van de rekening van lasten en baten

0,0 n

0,0 n

0,0 n

0,0 n

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

12,5 n

12,5 n

12,5 n

12,6 n

1.2 Openbare orde en veiligheid

6,5 n

6,5 n

6,6 n

6,6 n

2.1 Verkeer en vervoer

23,4 n

24,1 n

25,4 n

25,8 n

2.2 Parkeren

9,2 n

9,3 n

9,2 n

9,1 n

2.3 Recreatieve havens

0,0 n

0,0 n

0,0 n

0,0 n

2.4 Economische Havens en waterwegen

0,6 n

0,6 n

0,6 n

0,5 n

2.5 Openbaar vervoer

1,7 n

1,7 n

1,8 n

1,8 n

3.1 Economische ontwikkeling

0,8 n

0,7 n

0,7 n

0,4 n

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0,0 n

0,1 n

0,1 v

0,1 n

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

1,6 n

1,6 n

1,6 n

1,6 n

3.4 Economsiche promotie

1,1 n

1,2 n

1,2 n

1,2 n

4.1 Openbaar basisonderwijs

0,0 n

0,0 n

0,0 n

0,0 n

4.2 Onderwijshuisvesting

16,7 n

17,2 n

17,4 n

17,2 n

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

8,2 n

8,2 n

8,2 n

8,1 n

5.1 Sportbeleid en activering

4,8 n

4,9 n

4,9 n

4,9 n

5.2 Sportaccomodaties

9,1 n

9,1 n

9,0 n

9,0 n

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

11,4 n

11,4 n

11,3 n

11,3 n

5.4 Musea

2,8 n

2,8 n

2,8 n

2,8 n

5.5 Cultureel erfgoed

0,7 n

0,8 n

0,8 n

0,9 n

5.6 Media

5,5 n

5,5 n

5,5 n

5,5 n

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

10,2 n

10,2 n

10,3 n

10,3 n

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

30,5 n

29,7 n

29,7 n

29,6 n

6.2 Wijkteams

6,4 n

5,1 n

5,1 n

5,1 n

6.3 Inkomens regelingen

31,2 n

30,7 n

30,5 n

30,2 n

6.4 Begeleide participatie

25,0 n

22,9 n

21,4 n

21,4 n

6.5 Arbeidsparticipatie

14,7 n

14,5 n

14,9 n

14,9 n

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2,1 n

3,1 n

3,1 n

3,1 n

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

40,9 n

39,5 n

39,3 n

39,3 n

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

18,8 n

18,9 n

19,0 n

19,0 n

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

54,3 n

56,1 n

57,1 n

57,1 n

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

17,3 n

17,3 n

17,3 n

17,3 n

7.1 Volksgezondheid

6,5 n

6,2 n

6,2 n

6,2 n

7.2 Riolering

0,3 v

0,3 v

0,3 v

0,3 v

7.3 Afval

4,9 n

4,9 n

4,9 n

4,9 n

7.4 Milieubeheer

5,2 n

5,0 n

5,6 n

5,5 n

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

0,0 n

0,0 n

0,0 n

0,0 n

8.1 Ruimtelijke ordening

1,0 n

1,1 n

1,0 n

0,9 n

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

3,0 n

3,6 n

2,0 n

0,1 v

8.3 Wonen en bouwen

0,2 n

0,4 n

0,5 n

0,4 n

Totaal

0,2 n

2,6 v

3,2 v

5,0 v